ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

maandgemiddelde
maat van 'n gebied
maatkonvergensie
Macaulay se formule
Madow-Leipnik-verdeling
magsfunksieverdeling
magsgemiddelde
magstransformasie
Mahalanobis-afstand ('n maatstaf van die verskil tussen twee populasies)
Makeham-verdeling
maksimum F-verhouding
maksimumaanneemlikheidsberamer
maksimumaanneemlikheidsmetode
maksimumentropie-beginsel
maksimumentropie-metode (om spektraalvensterwydte te beraam)
maksimum-kriterium
maksimumwaarskynlikheidsberamer (Weiss-Wolfowitz)
maks-tipe-prosedures
Mallows se Cp-statistiek
Mann-Kendall-toets
Mann-Whitney toets
Mantel-Haenszel toets
Marcinkiewicz se stelling
Markov-algebra
Markov-beraming
Markov-hernuwingsproses
Markov-ketting ('n Markov-proses wat telbare diskrete toestande en tydstippe het)
Markov-ketting Monte Carlo met omkeerbare sprong
Markov-ketting Monte Carlo
Markov-ongelykheid
Markov-proses (waarin die voorwaardelike verdeling vir 'n toekomstige toestand, gegee die huidige toestand, nie deur kennis van vorige toestande beÔnvloed word nie)
Markov-stogastiese veld
Markov-veld
Marshall-Edgeworth-Bowley-indeks
Marshall-Olkin-verdeling
martingaal
martingaalresidue
maskeringseffek
massamonsterneming
matriks van momente
matrikssteekproefneming (deur rye en kolomme te kies en die verkreŽ kruispunte te gebruik)
Maxwell-Boltzmann-statistieke
Maxwell-verdeling (chi-kwadraatverdeling met drie vryheidsgrade)
M-beramer
M-beraming (Huber)
McDonald-Kreitman-toets
McNemar se toets (vir gelykheid van waarskynlikhede vir gepaarde steekproewe van digotome data)
m-de waardes (bv. ekstreemwaardes waar m gelyk is aan een)
mededingende risiko's
mededingingsproses
mediaaltoets (Quenouille)
mediaan- dodelike dosis
mediaan- effektiewe dosis
mediaan
mediaan-F-toets ('n normaliseringstransformasie)
mediaanlyn
mediaanonsydige vertrouensinterval
mediaanonsydigheid (waar die mediaan eerder as die verwagte waarde as kriterium gebruik word)
mediaanoorlewingstyd
mediaanregressiekromme
mediaanrigting
mediaantoets (van Westenberg-Mood)
meegaande veranderlike
meegaandheid
meegevoeleffek
meerdelige korrelasie
meerdimensionale skalering
meerfaktoriaalontwerp
meerfasige proses (waar geboorte slegs na meer as een fase kan plaasvind)
meerfasige steekproefneming
meerstadiumberaming (Blum-Rosenblatt )
meerstadiumsteekproef
meerstadiumsteekproefneming
meertoestandmodel
meertoppige verdeling
meervariate analise
meerveranderlike analise
meerveranderlike betaverdeling
meerveranderlike betekende rangtoets
meerveranderlike binomiaalverdeling
meerveranderlike Burr-verdeling
meerveranderlike eksponensiaalverdeling
meerveranderlike F-verdeling
meerveranderlike hipergeometriese verdeling
meerveranderlike inverse hipergeometriese verdeling (verwerping van die nulhipotese alhoewel dit korrek is)
meerveranderlike kwaliteitskontrole
meerveranderlike L1-gemiddelde
meerveranderlike magreeksverdeling
meerveranderlike moment
meerveranderlike multinomiaalverdeling
meerveranderlike negatiewe binomiaalverdeling
meerveranderlike negatiewe hipergeometriese verdeling
meerveranderlike normaalverdeling
meerveranderlike Pareto-verdeling
meerveranderlike Pascal-verdeling
meerveranderlike Poisson-verdeling
meerveranderlike Půlya-verdeling
meerveranderlike proses (behels meer as een veranderlike, maar nie noodwendig meer as een parameter nie)
meerveranderlike Tchebychev-ongelykhede
meerveranderlike variansieanalisetabel
meerveranderlike verdeling
meervlakkige deurlopende steekproefplan (wat verskillende steekproeffraksies toelaat)
meervoudige beslissingsmetodes (vir probleme met meer as twee uitkomste of beslissings)
meervoudige beslissingsprobleem (het meer as een alternatiewe hipotese)
meervoudige ewekansige beginpunte (word in 'n vorm van sistematiese steekproefneming gebruik waar meer as een element in elke steekproef geselekteer word)
meervoudige gladstrykmetode (Brown-Meyer) (uitbreiding van eksponensiaalgladstryking)
meervoudige hervangtelling ('n sekwensiŽle uitbreiding van die basiese metode mits hervangwaarskynlikhede konstant bly)
meervoudige imputasie
meervoudige klassifikasie
meervoudige kromlynige korrelasie
meervoudige Markov-proses
meervoudige Poisson-proses
meervoudige Poisson-verdeling
meervoudige regressie
meervoudige rekordstelsel
meervoudige staafkaart (beeld twee of meer eienskappe uit)
meervoudige steekproefneming
meervoudige stratifikasie
meervoudige tydreeks
meervoudige variasiewydtetoets
meervoudige veranderings
meervoudige vergelykings (variansieanalise)
meervoudigefaktor-analise
meervoudigekorrelasie-koŽffisiŽnt
meervoudigevergelykings-model
meervoudigheid
meestersteekproef
meetkundige bewegende gemiddelde
meetkundige gemiddelde
meetkundige variasiewydte
meetkundige verdeling
meetkundige waarskynlikheid
Mellin-transformasie
mengsel van verdelings
mengselverdeling (met stogastiese parameters)
mengselverdeling
meningsopname
meningspeiling
merkbare puntproses
merkerveranderlike
Merrington-Pearson-benadering
mesokurtose
meta-analise
metameter
metode van gesamentlike puntetellings (om voortbringende funksies deur middel van waarskynlikheidsberedenering af te lei)
metode van geselekteerde punte (krommepassing met behulp van 'n subjektief gekose deelversameling punte)
metode van ongeweegde gemiddeldes (in variansieanalise)
metode van oorvleuelende kaarte (om gekoppelde steekproewe met waarskynlikheid proporsioneel tot bv. bevolking en oppervlakte te neem)
metode van regte en verkeerde gevalle
Metropolis-Hastings-algoritme
middelgemiddelde
middelpunt (van 'n reikwydte)
middelrangnommermetode
middelreikwydte
Miller se j-uitsnittoets
Miller-verdeling
Mills-verhouding
minimaal-essensiŽle volledigheid (wat in 'n sin die minimum getal nodige beslissingsreŽls bevat)
minimaal-samehangende ontwerp
minimaal-voldoende statistieke (bevat die minimale getal komponente vir die betrokke parameters)
minimaks- robuuste beramer (Huber - het die kleinste maksimum variansie oor die onderliggende verdelings)
minimaksbeginsel (Wald )
minimaksberaming
minimaksberoubeginsel
minimaksstrategie
minimum chi-kwadraat
minimum logit chi-kwadraat (beramingsmetode)
minimum normit chi-kwadraatberamer (van die kumulatiewe normaalverdeling)
minimum volledigheid (van 'n klas beslissingsfunksies)
minimumdiskriminasie-inligtingstatistiek (die "
minimumnorm- kwadratiese beraming (van die variansies in die Gauss-Markov- lineÍre model)
minimumspanboom
minimumvariansie- lineÍre onsydige beramer (d.i. vir 'n lineÍre hipotese, een wat - volgens die Gauss-Markov-stelling op kleinste kwadrate gebaseer is)
minimumvariansie
Minitab
Minkowski se ongelykheid
MINQUE
misrekening
Mitscherlich-vergelyking
modaliteit
model I
model II
model met foute in veranderlikes
model
modelvergemiddelding
modus
moment van negatiewe orde (verwagte waarde van mag van resiprook)
moment
moment
momentberamer
momentematriks
momentemetode
momenteverhouding
momentkoŽffisiŽnt
momentvoortbringende funksie
monotone aanneemlikheidsverhouding
monotone regressie
monotone struktuur
monster
Monte Carlo EM-algoritme
Monte Carlo-metode
Monte Carlo-toets
Mood se W-toets
Mood-Brown-beraming (van 'n lyn)
Mood-Brown-mediaantoets
Mood-Brown-mediaantoets
Moore-Penrose-inverse ('n unieke veralgemeende inverse)
moraalgrafiek
Moran se toetsstatistiek
morfometrika
Morgenstern-verdeling
Mortara-formule
Moses se rangsoortige dispersietoets
Moses-toets
Mosteller se k-steekproef-glytoets
MOSUM-prosedures
m-rangordeningsprobleem
m-statistiek
multibinomiaaltoets (van die hipotese dat 'n versameling voorwerpe ewe verdienstelik is)
multikollineariteit
multilineÍre proses (Parzen )
multimodale verdeling
multinomiaalverdeling
multiplikatiewe proses
Murthy se beramer

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page