ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: L

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

L1-metriek
L1-norm
L2-assosiasieskema
L2-metriek
Lachenbruch se metode
laerorde-sydigheidsberamer
Lagrange-vermenigvuldigerstoets
Laguerre-polinome
lambdagram
lambdakriterium
Lancaster se chi-kwadraat-opdeling
Langevin-verdelings
langslewende funksie
Laplace se opvolgwet
Laplace se stelling
Laplace-benadering
Laplace-Lvy-stelling
Laplace-transformasie
Laplace-verdeling
Laspeyres-indeks
Laspeyres-Konyus-indeks
lasso
latberaming
latente struktuur
latente vektor
latente veranderlike
latente veranderlike
latente-eienskap-analise
latenteklas-analise
Latynse hiperkubussteekproefneming
Latynse kubus
Latynse reghoek
Latynse vierkant
Laurent-proses
L-beramer
LD50
ledige periode
lesel-toets
Legendre-polinome
legit
Lehmann se toets
Lehmann-alternatiewe
Lehmann-Scheff-stelling
leptokurtose
Leslie se toets
Leslie-matriks
Lvy se stelling
Lvy-Cramr-stelling
Lvy-Khintchine-voorstelling
Lvy-Pareto-verdeling
Lvy-proses
Lvy-voorstelling
lewensduuroorskrydingstoets
lewensduurverdeling
lewenskwaliteit
lewenstabel
lewenstatistieke
lewensverwagting
Lexis-teorie
Lexis-variasie
Lexis-verdelings
Lexis-verhouding
Liapunov se ongelykheid
Liapunov se stelling
liggaamsmasssa-indeks
Likert-skaal
Lilliefors se toets
Lincoln-indeks
Lindeberg-Feller-stelling
Lindeberg-Lvy-stelling
Lindley se integraalvergelyking
Lindley se paradoks
Lindley se stelling
linere beperking
linere beramer
linere diskriminantfunksie
linere falingstempoverdeling ('n uitbreiding van die eksponensiaalfalingsverdeling)
linere gemiddeldekwadraat-regressie
linere hipotese
linere korrelasie
linere maksimumaanneemlikheidsmetode (gebruik Taylor-reeksbenaderings van die parsile afgeleides in parameterberaming)
linere model
linere programmering
linere proses
linere regressie
linere sistematiese statistiek
linere strukturele verband (tussen endogene veranderlikes)
linere strukturele verbande
linere tendens
linere voldoendheid
lineo-normaalverdeling
linksafknotting
linkssensorering
Lipschitz-voorwaarde
LISREL
Lloyd se metode
logaritmiese kaart
logaritmiese kansverhouding (Barnard - 'n funksie van die kansverhouding vir en teen)
logaritmiese transformasie
logaritmiesereeks-verdeling (Fisher)
log-chi-kwadraatverdeling
log-F-verdeling
loggammaverdeling
logistiese kromme
logistiese kromme
logistiese proses (waar die koerse afhanklik is van populasiegrootte)
logistiese regressie
logistiese verdeling
logit
logkonvekse toleransiegrense (gebaseer op die Plya-frekwensiefunksie van orde twee)
loglinere modelle
loglogistiese verdeling (Shah en Dave)
loglogtransformasie (herhaalde logaritme van die resiprook van 'n waarskynlikheid)
lognormaal
lognormaalverdeling
lognul-Poisson-verdeling ('n samestelling van 'n Poisson- en 'n logaritmiese reeksverdeling)
lograngtoets
lokale asimptotiese doeltreffendheid (Konijn) ('n uitbreiding van asimptotiese relatiewe doeltreffendheid)
lokale asimptoties-onderskeidendste toets (Neyman - in die onmiddellike omgewing van die nulhipotese)
lokale asimptoties-strengste toets (uitbreiding van lokale asimptoties mees onderskeidende toets vir die geval van meerdimensionale parameters)
lokale onderskeidendste rangtoets (Fraser)
lokale statistiek (Jowett - afgelei van korttermynvergelykings bv. sprongstatistiek)
lokale-aanneemlikheidsberaming
lokaliteit
lokaliteitskaalfamilie
lokaliteitsmaatstaf
lokaliteitsmiddelpunt
lokaliteitsmodel
lokaliteitsparameter
lokaliteitsparameter
Lomax-verdeling
longitudinale opname
loodsopname
lopende lewenstabel
lopendelysmetode
lopies
Lorenz-kromme (kumulatiewe verdeling van veranderlike,bv. inkomste, teenoor kumulatiewe frekwensie)
lot (kwaliteitskontrole)
loterysteekproefneming
Lotka-Volterra-vergelykings
lotkwaliteitsbeskerming
lotvariasie
Lowe-indeks
lowess
Lp-norm
L-statistieke (Dwass)
L-statistieke (Dwass)
L-toetse (Neyman-Pearson)
Lugananni-Rice-formule
lusplan (vir die beraming van standaardfoute in sistematiese steekproefneming)
lyndiagram
lynspektrum ('n spektrumdiagram wat 'n konsentrasie by bepaalde frekwensies toon)
lynsteekproefneming
lyssteekproef
Lyttken se korreksie

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page