ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Kagan-Linnik-Rao-stelling
Kaiser-Guttmann-kriterium
Kaiser-Meyer-Olkin-maatstaf van steekproefnemingstoereikendheid
kalibrering
Kalman-filter
Kamat se toets
kanaal-vryheidsgrade
kanonies
kanoniese korrelasie
kanoniese matriks
kanoniese veranderlike
kansgetalgenerator
kansrelatief
kansverhouding
Kantorowitch se stelling
Kaplan-Meier-beramer
kappa
kappiematriks
Kapteyn se transformasie
Kapteyn se verdeling
karakterisering
karakteristiek
karakteristieke funksie
karakteristieke funksionaal
Kšrber se metode
kardioÔede verdeling
kartogram
kaskadeproses
katastrofeteorie
kategorie
kategoriese data
kategoriese veranderlike
kategoriese verdeling
kategorieteorie
Kendall se S-telling
Kendall se tau
Kendall se terminologie
kenmerkseleksie
kepstrum
kernberaming
kerndigtheidsberamer
kerngladstryking in regressie
Kesten se proses
ketting
kettingbinomiaalmodel (Greenwood)
kettingblokontwerp
kettinggrafiek
kettinggrafiekmodel
kettingindeks
kettingrelatief
keuringsfunksie
keuringsfunksie
keuringsontwerp
k-gemiddeldes-trosvorming
Khintchine se stelling
Kiefer-Wolfowitz-proses
k-klas-beramer (Theil)
klas
klasmiddelpunt
klassifikasie
klassifikasie-en-regressiebome
klassifikasiestatistiek
klassimbool
kleinste absolute afwykings-metodes
kleinste absolute afwykings-regressie
kleinstebetekenisvolleverskil-toets
kleinstekwadrate- veralgemeende inverse
kleinstekwadrateberamer
kleinstekwadratemetode
kleinstevariansieverskil-metode
kliniese proewe
klokvormige kromme
klonteffek
Klotz se toets
knakpunttoets
knaktoets
Knox se toets
Knut Vik-vierkant
koŽffisiŽnt van totale bepaaldheid
koŽffisiŽnt
kograduering
koherensie
koherensie
koherensiebeginsel
koherente struktuur
kohort
kohortlewenstabel
kohortstudies
kol
kollektiewe indeks
kollektiewe trosanalise (begin by die individuele waarnemings waar trosse gegenereer word deur die kombinering van soortgelyke individue of groepe)
kollineariteit
kollineariteitsbeÔnvloedende waarnemings
Kolmogorov-aksiomas
Kolmogorov-ongelykheid
Kolmogorov-Smirnov-toets
Kolmogorov-Smirnov-verdelings
Kolmogorov-stelling
Kolmogorov-vergelykings
Kolmogorov-voorstelling
kombinatoriese magsgemiddelde
kombinatoriese metodes
kombinatoriese toets
kommunaliteit
kommunikeer (van toestande in 'n Markov-ketting)
kommunikerende klas
komokurties
kompakte tros
kompartementmodelle
kompenseerfout
komplekse abnormale kromme
komplekse demodulasie
komplekse eenheid
komplekse eksperiment
komplekse Gauss-verdeling
komplekse tabel
komplekse Wishart-verdeling
komponentanalise
konfigurasie
konformiteit
konkomitansie
konkomitante veranderlike
konkordansiekoŽffisiŽnt
konsekwente beramer
konsekwente toets
konsekwentheid
konsekwentheidskoŽffisiŽnt
konsentrasie
konsentrasie-ellips
konsentrasie-indeks
konsentrasiekoŽffisiŽnt
konsentrasiekromme
konsentrasieparameter (by Von Mises-verdeling)
konserwatiewe proses
konserwatiewe vertrouensinterval
kontinue populasie
kontinue proses
kontinue steekproefplanne
kontinue stogastiese veranderlike
kontinue waarskynlikheidsverdeling
kontinuÔteit
kontinuÔteitskorreksie
kontoervlak
kontragraduering
kontras
kontrole
kontrolekaart
kontrolemetode
kontroleperke
kontrolepunt
konvergensie in maat
konvergensie in waarskynlikheid
konvergensie in waarskynlikheid
konvolusie
Konyus-indeks
Konyus-voorwaardes
koŲrdinatograaf
koppeling
Koroljuk se stelling
korpuskulÍre probleem
korreksiefaktor
korrelasie
korrelasie-indeks
korrelasiekoŽffisiŽnt
korrelasiematriks
korrelasieoppervlak
korrelasietabel
korrelasieverhouding
korrelogram
kortste vertrouensintervalle
korttermynfluktuasie
kospektrum
kostefunksie
Kounias se ongelykheid
kousale kettingmodel
kousale veranderlike
kousale verdeling
kousaliteit
kovariansie
kovariansieanalise
kovariansiefunksie
kovariansiekern
kovariansiematriks
kovariansiematriks
kovariansiestasionÍre proses
kovariant
kovariasie
kovarimin
koveranderlike
KrigeÔng
krimpberamer
kripto-deterministiese proses (Whittaker)
kriterium
kritieke gebied
kritieke kwosiŽnt
kritieke waarde
kromlynige eksponensiaalfamilie
kromlynige korrelasie
kromlynige regressie
kromlynige tendens
kromme van gelyke opsporingsvermoŽ
kromme van gemiddelde digtheid
krommepassing
Kronecker-matriksproduk
Kronecker-produk (van Ďn ontwerp)
kruisamplitudespektrum (spektrum van die korrelasie van amplitudes van twee tydreekse)
kruisgeldigheidsbepaling
kruisgeldigheidskriterium
kruisgewigindeks
kruisintensiteitsfunksie
kruiskorrelasie
kruiskovariansie
kruisspektrum
kruisvariasiewydte
Kruskal-statistiek
Kruskal-Wallis-toets
k-statistieke (Fisher)
k-steekproefprobleem
K-toets (Mann)
kubieke ontwerpe met drie geassosieerde klasse (Raghavarao-Chandrasekhararao)
kubieke rooster
kubusagtige roosterontwerp
Kuder-Richardson-formule
Kuiper-statistiek
Kullback-Leibler-afstandsfunksie
Kullback-Leibler-inligtingsgetal
kumulant
kumulant
kumulantvoortbringende funksie
kumulatiewe chi-kwadraatstatistiek
kumulatiewe fout
kumulatiewe frekwensiefunksie
kumulatiewe frekwensiekromme
kumulatiewe gevaar
kumulatiewe insidensie
kumulatiewe normaalverdeling
kumulatiewe proses
kumulatiewe risiko
kumulatiewesom-kaart
kumulatiewesom-verdeling
kurtiese kromme
kurtose
kusomkaart
k-verhouding
k-verhoudingstoets
kwadraatgebeurlikheid
kwadraatsom van afwykings
kwadrantafhanklikheid (volgens Lehmann )
kwadratiese beramer
kwadratiese eksponensiaalmodel
kwadratiese gemiddelde
kwadratiese programmering
kwadratiese respons
kwadratiese vorm
kwadratuurspektrum
kwadrinormaalverdeling (van Pomanowski )
kwalitatiewe data
kwalitatiewe interaksie
kwaliteit van amptelike statistiek
kwaliteitskontrole
kwaliteitskontrolekaart
kwaliteitsverstelde lewensjaar
kwantaalrespons
kwantiel
kwantiel-kwantielstipping
kwantitatiewe data
kwantitatiewe respons
kwantumhipotese
kwantumindeks
kwartiel
kwartielafwyking
kwartielrigtings
kwartielskeefheidsmaat
kwartielskeefheidsmaatstaf
kwartielvariasie
kwartimaks
kwartimin
kwasie-aanneemlikheid
kwasie-eksperimente
kwasie-ewekansige steekproefneming
kwasiefaktoriaalontwerp
kwasiekompakte tros
kwasie-Latynse vierkant (volgens Yates )
kwasie-maksimumaanneemlikheidsberamer
kwasie-Markov-ketting
kwasiemediaan
kwasie-Newton-metodes
kwasienormaalvergelykings
kwasie-onafhanklikheid (volgens Goodman)
kwasievariasiewydte (volgens Mosteller)
kwintiele
kwosiŽntregressie (volgens Wold )
kwotasteekproef

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page