ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Hadamard-matriks
Haldane se afwykingsmaatstawwe
half-Cauchy-verdeling
halfinvariant
halfnormaalstipping
halfnormaalverdeling
halfnormaalwaarskynlikheidspapier
halfreplikaatontwerp
halfruitvierkant
halfsaairy
halfwydte
halveermetode
Hammersley-Clifford-stelling
Hamming-gladstryking
handelsreisigerprobleem
harde beperking
harde snoeiing
hardekernmodel
Hardy-sommeringsmetode
Hardy-Weinberg-ewewig
Harley-benadering
harmoniese analise
harmoniese gemiddelde
harmoniese proses
harmoniese regressie
harmoniese verdeling
harmoniese wyser
Harris-beweging
Harrison se metode
Harris-terugkeer
Hartley se toets
Hartley-Rao-skema
Hastings-benaderings
Hausdorf-dimensie
heeltallige programmering
heeltalprogrammering
heersende status-data
hefboomeffek
Hellinger se afstand
hellingverhoudingsessai
hellingverhoudingsyking
Helly se eerste stelling
Helly-Bray-stelling
Helmert-kriterium
Helmert-transformasie
Helmert-verdeling
herbesoek
herhaalde opname
herhaalde skoenlusmetode
herhaalde steekproef-hersteekproef-metode
herhaalde steekproefnemings
herhaaldemetings-ontwerp
herhaling
Hermite-polinome
Hermite-verdeling
Hermitiese-polinome
hernuwingsdigtheid
hernuwingsfunksie
hernuwingsproses
hernuwing-stelling
hernuwingsteorie
hernuwingsverdeling
hersteekproefnemingsprosedure
herwinning van inligting
heterogeniteit
heterograads
heteroklities
heterokurties
heteroskedasties
heterotipies
Heywood-geval
Hhn (x)-funksie
hiŽrargie
hiŽrargies groepdeelbare ontwerp
hiŽrargiese geboorte- en sterfteproses
hiŽrargiese klassifikasie
hiŽrargiese model
hiŽrargiese trosanalise
Hill-beramer
hinderparameters
hiper Poisson-verdeling
hiperboliese sekansverdeling
hipereksponensiaalverdeling
hipergeometriese verdeling
hipergeometriese wagtydverdeling
hiper-Grieks-Latynse vierkant
hiperkubus
hipernormaaldispersie
hipernormaliteit
hipersferiese normaalverdeling
hipotesetoetsing
hipotetiese populasie
histogram
historiese kontroles
historieselysmetode
historigram
HKA-toets
Hodges se tweeveranderlike tekentoets
Hodges-Ajne se toets
Hodges-Lehmann-eensteekproefberamer
Hoeffding se onafhanklikheidstoets
Hoeffding se ongelykheid
Hoeffding se U-statistiek
Hoeffding-C1-statistiek
hoŽgraadse kontak
hoektoets
hoektransformasie
hoekveranderlikes
hoŽrorde- asimptotiese teorie
hoeveelheid inligting
hoeveelheidsrelatief
hoeveelheidsverhouding
HŲlder se ongelykheid
Hollander se ewewydigheidstoets
Hollander se tweeveranderlike simmetrietoets
Hollander-Proschan-nuut-beter-as-gebruik-toets
Holt se metode
homofilie-indeks
homogene proses
homogeniteit
homograads
homoklities
homoskedasties
hoofeffek
hoofkomponente
hoofkomponenteregressie
hoofkoŲrdinateanalise
hoog-laag-grafiek
Horvitz-Thompson-beramer
Hosmer-Lemeshow-statistiek
Hotelling se T≤
Hotelling se toets (afhanklike korrelasies)
houer-en-punt-stipping
houermodel
houerstipping
Householder-tridiagonalisering
Huber-beramer
Hudson se Rm
Hudson-Kreitman-Aguade-toets
Hunt-Stein-stelling
Hurst-koŽffisiŽnt

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page