ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Gabriel se toets
Gabriel-Sen-statistiek
Galton se individueleverskille-probleem
Galton se rangordetoets
Galton-McAllister-verdeling
Galton-ogief
Galton-Watson proses
gammafunksie
gamma-integraal
gammakoŽffisiŽnte
gammaswakheidsmodelle
gammaverdeling
Gani se gemiddelde verskil
Gantt-vorderingskaart
GARCH-model
Gart se toets
Garwood-verdeling
Gauss-eliminering
Gauss-Markov-stelling
Gauss-Poisson-verdeling
Gauss-proses
Gauss-Seidel-metode
Gauss-verdeling
Gauss-Winckler-ongelykheid
geakkumuleerde afwyking
geakkumuleerde proses (van die geakkumuleerde som van stogastiese veranderlikes afgelei)
geamalgameerdestratum-metode
Geary se nabyliggendheidsverhouding
Geary se stelling
Geary se verhouding
geassosieerde klas
gebalanseerde faktoriaaleksperimentontwerp
gebalanseerde herhaalde replikasie
gebalanseerde onvolledige blok
gebalanseerde roostervierkant
gebalanseerde skoenlus, gebalanseerde steekproef-hersteekproef
gebalanseerde steekproef
gebalanseerde strengeling
gebalanseerde verskille
gebeurlikheid
gebeurlikheidskoŽffisiŽnt
gebeurlikheidstabel
gebeurlikheidstipe-verdeling
gebeurtenis
gebeurtenisruimte
gebeutenisgeskiedenisdata
gebiedsteekproefneming
gebiedsteekproefneming
gebiedsvergelykbaarheidsfaktor
geblokte aanpassende berekeningsdoeltreffende uitskietersaanwysersalgoritme, BACON-algoritme
geboorte-en-sterfte-proses
geboortekoers
geboorteproses
geboorte-sterfte-immigrasie-proses
gedeeltelik-aaneengeskakelde blokontwerp
gedeeltelike Brown-beweging
gedeeltelike replikasie
gedeeltelike vervanging
gedeeltelik-gebalanseerde aaneengeskakelde blokontwerp
gedeeltelik-gebalanseerde onvolledige blokontwerp
gedeeltelik-gebalanseerde rooster
gedeeltelik-gebalanseerde skikkings
gedeeltelik-konsekwente waarnemings
gedempte ossillasie
gedragsbeslissingsfunksie
gedupliseerde steekproef
GEE
gegewe periode
gegewens
gegroepeerde Poisson-verdeling
Gehan-toets
geheel
geheelgemiddelde
geÔnfleerde verdelings
geÔntegreerde bewendegemiddelde-proses
geÔntegreerde data
geÔntegreerde spektrum
geknipte gemiddelde
geknipte kleinstekwadrate-beramer
gekontamineerde verdeling
gekontroleerde proses
gekoppelde dubbeloorskakelingsontwerp
gekorrigeerde moment
gekorrigeerde probit
gekruiste faktore
gekruiste klassifikasie
geldigheidsbepaling
geleidelike toets (van Neyman )
geleidelike veranderings
gelineariseerde maksimumaanneemlikheidsmetode
geloofwaardigheidsgraad
geloofwaardigheidsinterval
gelukskooteffek
gelyke rangnommers
gelykeordesydigheidsberamers
gelykeseleksiewaarskynlikheid-metode
gelykespasiŽringstoets
gelykeverdelingslyn (diagonaal op die Lorenz-kromme)
gelykeverdelingslyn (waar konsentrasie nul is)
gelykewaarskynlikheid-steekproefneming
gelykgekorreleerde verdeling
gelykkantige toets
gelykmakende beslissingsreŽl
gelykmatig akkuraatste
gelykmatig beste konstanterisiko-beramer
gelykmatig beter beslissingsfunksie
gelykmatig noukeurigste
gelykmatig onderskeidendste toets
gelykmatig onsydige beramer
gelykmatige minimum risiko
gelyksoortigheid
gelyksoortigheidsindeks
gelyksoortigheidskoŽffisiŽnt
gelykstellende waarde
gelyktydige beraming
gelyktydige diskriminasie-intervalle
gelyktydige toleransie-intervalle
gelyktydige variansieverhoudingstoets
gelyktydige vertrouensintervalle
gelyktydigevergelykings-model
gelykvormigheid
gelykwaarskynlikheid-seleksie
gemeenskaplike faktor
gemeenskaplikefaktor-ruimte
gemeenskaplikefaktor-variansie
gemene faktor
gemengde eksponensiaalresponswet (gebruik waar response uit 'n mengsel van ekspensiaalverdelings afkomstig is)
gemengde faktoriaaleksperiment (het verskillende getalle peile vir die faktore)
gemengde model
gemengde outoregressiefregressiewe stelsels (bevat onafhanklike en gesloerde afhanklike veranderlikes)
gemengde outoregressiewe bewegendegemiddelde-proses
gemengde spektrum (bevat diskrete en kontinue komponente)
gemengde steekproefneming (gebruik verskillende metodes in opeenvolgende stadiums)
gemengde strategie (het keuses wat deur 'n kansmeganisme bepaal word)
gemengde verdeling
gemengde verdeling
gemiddelde aanneemlikheidsberamer (Barnard)
gemiddelde absolute afwyking
gemiddelde absolute fout
gemiddelde afwyking
gemiddelde artikellopielengte
gemiddelde deurgelate kwaliteitspeil
gemiddelde deurgelate kwaliteitsperk
gemiddelde foutsom van kwadrate (per vryheidsgraad)
gemiddelde halfkwadraatverskil
gemiddelde inspeksiehoeveelheid
gemiddelde korreksie (vir groepering)
gemiddelde kritiekewaardemetode
gemiddelde kwadraat van behandelings
gemiddelde kwadraat
gemiddelde kwadraatafwyking
gemiddelde kwadraatfout
gemiddelde kwadratiese afwyking
gemiddelde kwadratiese gebeurlikheid
gemiddelde kwadratiese opeenvolgende fluktuasieberamer ('n vorm van opeenvolgende verskil in migrasieprosesse)
gemiddelde kwadratiese opeenvolgende verskil (gebruik in variansieberaming)
gemiddelde kwaliteitsbeskerming
gemiddelde lineÍre opeenvolgende verskil
gemiddelde lopielengte
gemiddelde onakkuraatheid
gemiddelde opeenvolgende verskil
gemiddelde plusfunksie
gemiddelde probitverskil (die vertikale verskil tussen twee parallelle probitregressielyne)
gemiddelde residuele leeftyd
gemiddelde rigting
gemiddelde steekproefgrootte-funksie
gemiddelde steekproefgrootte-kromme
gemiddelde steekproeflopie-lengte
gemiddelde trigonometriese afwyking (maatstaf van veranderlikheid in sikliese reekse)
gemiddelde uitgaande kwaliteitspeil
gemiddelde uitgaande kwaliteitsperk
gemiddelde van relatiewes
gemiddelde variasiewydte
gemiddelde verskil
gemiddelde verskuifde histogramme
gemiddelde waardes
gemiddelde
gemiddeldeverskuiwingstoets
geneigdheidsvertolking van waarskynlikheid
GENeral STATistics
genestelde gebalanseerde onvolledige blokontwerp
genestelde gevallekontrolestudies
genestelde hipotese (een van 'n wyer wordende reeks)
genestelde klassifikasie
genestelde metodes
genestelde ontwerp
genestelde steekproefneming
genetiese algoritme
genetiese heterogeniteit
GenStat
geordende alternatiewe hipotese
geordende kategorisering
geordende reeks
geordende stasionÍre puntproses
geostatistiek
gepaarde t-toets
gepaarde vergelyking
gepenaliseerde aanneemlikheid
gepenaliseerde beraming
gepenaliseerde kleinste kwadrate
gepenaliseerde kwasieaanneemlikheid
gereduseerde inspeksie
gereduseerde maksimum aanneemlikheid
gereduseerde ontwerp
gereduseerde steekproef
gereduseerde stogastiese veranderlike
gereduseerde vergelykings
gereduseerdevorm-metode
gerigte asikliese grafiek
geruite vierkant
gesamentlike moment
gesamentlike regressie
gesamentlike verdeling
gesamentlike voldoendheid
gesamentlike voorspellingsintervalle
geselekteerdepunte-metode
geskakelde puntediagramme
geskakelde spreidingsdiagramme
geslote sekwensiŽle skema
geslote sekwensiŽle t-toetse
gesloteantwoordvraag
gesnoeide gemiddelde
gesnoeide kleinstekwadrate-beramer
gesnoeide tydreeks
gestandaardiseerde deviaat
gestandaardiseerde regressiekoŽffisiŽnte
gestandaardiseerde sterfteverhouding
gestandaardiseerde variaat
gestratifiseerde steekproef
gestremdheidsaangepaste lewensjaar
gestudentiseerde maksimum absolute afwyking
gestudentiseerde M-beramer
gestudentiseerde variasiewydte
gestudentiseerde vertrouensinterval
gesuperponeerde proses
gesuperponeerde variasie
gevaar
gevaarfunksie
gevaarkoers
gevaarkoersverdeling
gevallekohortontwerp
gevallesterftekoers
gevoude gebeurlikheidstabel
gevoude mediaan
gevoude verdelings
geweegde battery
geweegde gemiddelde
geweegde indeks
geweegde kleinste kwadrate
geweegde regressie
gewig
gewigsfunksie
gewigskoŽffisiŽnt
gewigsydigheid
gewysigde binomiaalverdeling
gewysigde eksponensiaalkromme
gewysigde gemiddelde kwadraat van opeenvolgende verskille ('n maatstaf van variasie)
gewysigde gemiddelde
gewysigde kontroleperk
gewysigde Latynse vierkant (Rojar-White)
gewysigde normaalverdeling
gewysigde profielaanneemlikheid
gewysigde Von Neumann-verhouding
Gibbs-steekproefnemer
Gibrat-verdeling
Gini se gemiddelde afstand
Gini se hipotese
Gini se kogradueringsindeks
Gini se verhouding
Gittins-indeks
gladde regressieanalise
gladstryker
gladstryking
gladstrykvermoŽ
glief
gliptoets
Glivenko se stelling
Glivenko-Cantelli-lemma
Gnedenko se stelling
Gnedenko-Koroljuk-stelling
Gnedenko-Koroljuk-verdelings
golfies
Gompertz-kromme
Gompertz-Makeham-verdeling
Goodman-Kruskal se G-statistiek
Goodman-Kruskal se tau
gordelverdeling
Goutereau se konstante
Gower se gelysoortigheidskoŽffisiŽnt
graad
graadkorrelasie
graduering
gradueringskromme
grafiese beramer
grafiese kettingmodel
grafiese kwantielanalise
grafiese model
Gram se kriterium
Gram-Charlier se tipe A-reeks
Gram-Charlier se tipe B-reeks
Gram-Charlier se tipe C-reeks
Gramiaan
Greenhouse-Geisser-toets
greep
Grenander se onsekerheidsbeginsel
Grenander-beramers
grens vir gemiddelde ekstra defektiewes
Grieks-Latynse vierkant
groeikromme
groep
groepdeelbare ontwerp
groepdeelbare onvolledigeblok-ontwerp
groepdeelbare roteerbare ontwerpe
groeperingskorreksie
groeperingsrooster
groepfaktor
groepsekwensiŽle ontwerp
groepsiftingsmetodes
groeptoetsing
groepvergelyking
grofheidsboete
grondtal
grootte en vorm
grootte
Grubbs se beramers
Grubbs se reŽl
g-statistieke
g-toets
Gumbel-ongelykhede
Gumbel-verdeling
Gupta se deelversamelingseleksiemetode
Gupta se simmetrietoets
Gurland se veralgemening van Neyman se verdeling
Guttman-skalering

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page