ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

baankoŽffisiŽntemetode ('n diagrammatiese benadering tot meervoudige regressieanalise)
Bachelier-proses
badkromme
Bagai se Y1-statistiek
Bahadur-doeltreffendheid
Banach se vuurhoutjieprobleem
BAN-beramer
bandwydte
bankrotskapprobleme
Barnard se C.S.M.-toets
Barnard se Monte Carlo-toets
Barndorff-Nielsen se formule
Bartholomew se probleem
Bartlett se kollineariteitstoets
Bartlett se matriksidentiteit
Bartlett se ontbinding
Bartlett se toets van tweedeorde-interaksie
Bartlett se toets
Bartlett-Diananda-toets
Bartlett-korreksie
Bartlett-Lewis-model
Bartlett-relasie
Bartlett-verstelling
basis
basisgewig
basislyn
basislyngevaarfunksie
basisomkeertoets
basisperiode
basissel
Basu se stelling
Bates-Neyman-model
Battacharyya se afstand
Baule se vergelyking
Bayes se beslissingsreŽl
Bayes se postulaat
Bayes se stelling
Bayes-beraming
Bayes-faktor
Bayes-inferensie met behulp van Gibbs-steekproefneming
Bayes-inferensie
Bayes-inligtingskriterium
Bayes-interval
Bayes-netwerk
Bayes-oorlewingsmodel
Bayes-oplossing
Bayes-risiko
Bayes-strategie
Bayes-vertrouensinterval
Bayes-waarskynlikheidspunt
BCa-vertrouensinterval
Beall-Rescia-veralgemening van Neyman se verdeling
Bechhofer se indifferensiegebiedmetode
beduidendheid
beeldanalise
beelddiagram
beeldstatistiekmetode
beeldverwerking
beginsel van gelyke onkunde
beginsel van gelykopdeling
begrensde volledigheid
behandeling
behandelingsgemiddeldekwadraat
beheerde proses
Behrens se metode
Behrens-Fisher-probleem
Behrens-Fisher-toets
belading
belangrikheidsteekproefneming
Bellman-Harris-proses
benaderde vryheidsgrade
benaderingsfout
bepaaldheidskoŽffisiŽnt
bepalende veranderlike
bepalingskoŽffisiŽnt
beperking
beperkte chi-kwadraattoets (volgens Neyman )
beperkte maksimum aanneemlikheid
beperkte sekwensiŽle prosedure (volgens Armitage)
beperkte sekwensiŽle prosedure
beperkte verewekansiging
beperkte-inligting-beramer
beperkte-inligting-metodes
beraam v.
beraambaar (Bose)
beramer
beraming n. (Bose)
beraming
beramingsfout
beramingsvergelyking
Beran se toetse
Berge se ongelykheid
Berkeley Madonna
Berkson se foutmodel
Berksoniaanse lyn
Berkson-mistasting
Bernoulli se stelling
Bernoulli-beweging
Bernoulli-getalle
Bernoulli-pogings
Bernoulli-polinoom
Bernoulli-variasie
Bernoulli-verdeling
Bernstein se ongelykheid
Bernstein se stelling
berou
Berry se ongelykheid
besette periode
besettingsprobleme
besige periode (in toustaanteorie)
beskrywende indekse
beskrywende opname
beskrywende statistieke
beslissingsfunksie
beslissingsreŽl
beslissingsruimte
beslissingsteorie
Bessel se korreksie
Bessel-funksies
Bessel-funksie-verdeling
beste asimptotiese normaalberamer
beste beramer
beste kritieke gebied
beste lineÍre onsydige beramer
beste passing
beta-aksent-verdeling
betabinominaalverdeling
betafout
beta-gamma-verdeling
betakoŽffisiŽnte
betakoŽffisiŽnte
beta-Stacy-verdeling
betaverdeling van die tweede soort
betaverdeling
betawaarskynlikheidstipping
beta-Whittle-verdeling
betekende aanneemlikheidsverhoudingstatistiek
betekende rangtoets
betekenispeil
betekenisvolheid
beter selfdeordeberamer
betroubaarheid
betroubaarheidskoŽffisiŽnt
bevestigende faktoranalise
bevolkingsgenetika
beweeg-bly-model (veralgemening van die Markov-kettingmodel)
bewegende gemiddelde
bewegende gewigte
bewegende jaartotaal
bewegende seisoensvariasie
bewegende totaal
bewegende variasiewydte
bewegendegemiddelde-metode
bewegendegemiddelde-model
bewegendegemiddelde-proses
bewegendegemiddelde-versteuring
bewegendesommasie-proses
bewegendewaarnemer-tegniek
Bhattacharyya-grense
Bickel-Hodges-beramer
Bienaymť-Tchebychev-ongelykheid
bifaktormodel
bilaterale eksponensiaalverdeling
bilineÍre model
bimodale verdeling
binÍre eksperiment
binÍre logistiese regressie
binÍre longitudinale data
binÍre ry
binÍre veranderlike
Bingham se verdeling
binneblokanalise
binnebloksubgroep
binnegroepe-variansie
binnegroepvariansie
binomiaaldispersie-indeks
binomiaalvariasie
binomiaalverdeling
binomiaalwaarskynlikheidspapier
binomiaalwagtydverdeling
bio-ekwivalensietoets
bio-informatika
biologiese essai
biologiese yking
biometriese funksies
biostatistiek
bipolÍre faktor
bipoli-k's
Birnbaum se ongelykheid
Birnbaum-Raymond-Zuckerman-ongelykheid
Birnbaum-Saunders-verdeling
Birnbaum-Tingey-verdeling
bis
bispektrum
Bissinger-verdelings
bi-stipping
bivektormultinomiaalverdeling
Black-Scholes-formule
Blackwell se stelling
Blakeman se kriterium
blinding
blok
blokdiagram
Blom se metode
Blum-benadering
Blum-Kiefer-Rosenblatt-onafhanklikheidstoets
BMDP
Bock se driekomponentmodel
bondelkaartanalise
Bonferroni-ongelykheid
Bonferroni-reŽl
boogsinustransformasie
boogsinustransformasie
boogsinusverdeling
Boole se ongelykheid
Boole-Bonferroni-Frťchet-ongelykheid
Boole-faktoranalise
boomdiagram
boomgestruktureerde statistiese metodes
boomregressie
boomsnoeiing
boonste kontroleperk
boonste kwartiel
Borel-Cantelli-lemmas
Borel-Tanner-verdeling
Borges se benadering
Bose-Einstein-statistieke
Bose-verdeling
Bowley-indeks
Box se toets
Box-Cox-transformasies
Box-Jenkins-model
Box-MŁller-transformasie
Bradford Hill se riglyne
Bradford-verdeling
Bradley-Terry-model
Brandt-Snedecor-metode
Bravais-korrelasiekoŽffisiŽnt
breekpunt
Breslow-beramer
Breslow-Day-toets
broksteekproefneming
Brown se metode
Brown-bewegingsproses
Brown-brug
Brown-Mood-prosedure
Bruceton-metode
Brunk se toets
Buffon se naaldprobleem
buigsaamheidskromme
Burke se stelling
Burkholder-benadering
Burr se verdeling
Butler-Smirnov-toets
Buys Ballot-tabel
bygevoegdeveranderlike-stipping
byna beste lineÍre beramer (maak gebruik van benaderings vir die minimumvariansieprobleem)
byna oral
byna seker (van 'n gebeurtenis)
byna seker (vir die geldigheid van 'n bewering en vir byna alle moontlike waardes van x)
byna seker (vir 'n bepaalde bewering)
byna stasionÍr

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page