ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

a posteriori-waarskynlikheid
a priori-verwysingsverdeling
a priori-waarskynlikheid
aaneengeskakelde blokke
aaneengeskakelde data
aaneengeskakelde gepaarde vergelykingsontwerp (waar elke beoordelaar pare voorwerpe vergelyk)
aaneengeskakelde steekproewe
aangevulde balans
aanhegting
aanhoudende toestand
aanhoudendheid
aankomsverdeling
aanneemlikheid
aanneemlikheidsbeginsel
aanneemlikheidsverhouding
aanneemlikheidsverhoudingsafhanklikheid (hou verband met regressieafhanklikheid, maar in terme van monotone aanneemlikheidsverhouding)
aanneemlikheidsverhoudingstoets
aanpassende inferensie (afhanklik van vorige waarnemings)
aanpassende kernberaming (waarin kernwydte volgens die beraamde lokale digtheid wissel)
aanpassende metodes
aanpassende optimering (gebaseer op statistiese aanpassing soos 'n reeks waarnemings deur tyd vorder)
aanpassende regressie
aanpassende verwerpingsteekproefneming
aansteeklikheidsverdeling
aantrekkingsindeks
aanvaarbare betroubaarheidspeil
aanvaarbare kwaliteitspeil
aanvaardingsfout
aanvaardingsgebied
aanvaardingsgetal
aanvaardingsgrens
aanvaardingsinspeksie
aanvaardingskontrolekaart
aanvaardingslyn
aanvaardingsteekproefneming
aanvalskoers
aanvullende inligting
aanvullende inligting
aanvullende statistiek
aanwysbare variasie
Abbe-Helmert-kriterium
Abelson-Tukey-tellingstoets
abnormale kromme
abnormaliteit
abnormaliteitsindeks
abrupte verandering
abrupte verdeling (as die digtheidsfunksie en die eerste afgeleide daarvan albei by 'n eindige terminale punt nie nul is nie)
abruptheidskorreksies
absolute afwyking (die verskil, sonder inagneming van die teken, van 'n stogastiese veranderlike se waarde, vanaf 'n gegewe waarde)
absolute fout (die absolute afwyking van 'n stogastiese veranderlike vanaf sy "
absolute frekwensie (in teenstelling met die relatiewe frekwensie)
absolute maat (wat onafhanklik van oorsprong en skaal is)
absolute moment (waarin die afwykings vanaf 'n vaste punt sonder inagneming van die teken geneem word)
absolute risiko
absolute verskil (sonder inagneming van teken tussen die waardes van twee veranderlikes)
absoluut-onsydige beramer (as dit onsydig vir alle verdelings is)
absorberende gebied (veralgemening van absorberende versperring)
absorberende Markov-ketting (wat absorberende toestande besit)
absorberende toestand ('n toestand wat nie verlaat kan word as dit eenmaal bereik is nie)
absorberende versperring ('n toestand waar daar 'n waarskynlikheid is om nie gereflekteer te word nie)
absorpsieverdeling (van die getal "
ad hoc-toets (gesuggereer deur eienskappe van die data, eerder as soos beoog toe die studie ontwerp is)
additiewe gevaarmodel
additiewe model (waarin die faktore wat die afhanklike veranderlike beÔnvloed 'n additiewe effek het)
additiewe proses (stogastiese beweging)
additiwiteit eienskap van chi-kwadraat
additiwiteit van gemiddeldes
AdŤs-verdelings
affiene alfa-ontbindbaarheid (by onvolledige blokontwerpe)
affiniteit
afgeleide statistieke
afgepaarde steekproewe
afhanklike veranderlike
afhanklikheid
afknotting na regs
afknotting
afnemende falingskoers
afnemende gevaarkoers
afparing
afparingskoŽffisiŽnt ('n variant van die gelyksoortigheidsindeks)
afparingsverdeling
afronding
afskillingsalgoritme
afsnit
afsny v.
afsnypunt
afstand
afstandsmaatstawwe
afstandsonderskeidingsvermoŽtoets
afstandsverdelings
afstandswaarneming
afwaartse sydigheid
afwaartsestap-prosedure (Ray)
afwyk v.
afwyking"
agterna-trossteekproefneming (volgens Dalenius)
Aitken-beramer ('n presiese kleinstekwadraat-beramer wat die veralgemeende variansie vir lineÍre beraming van 'n vektor van parameters minimeer)
Ajne se An-toets
Akaike se inligtingskriterium
akkuraatheid
aksiale verdeling
aksonometriese kaart
aksonometriese kaart
aktuariŽle beramer
aktuariŽle statistiek
alfabet
alfa-faktorisering
alfa-fout
alfa-indeks
alfa-ontbindbaarheid
algeheelewekansige-ontbreking
algehele beraming
algehele steekproeffraksie
algemene faktor
algemene hernuwingsproses
algemene interafhanklike stelsel
algoritme
alias
allel
allemoontlikedeelversamelings-regressie
allesomvattende steekproefneming
allokurties
allokurties
allometrie
allometriese groei
alternatiewe hipotese van lokaliteitsverskuiwing
alternatiewe hipotese
alternerende hernuwingsproses
alternerende proses
Alter-periodogram
amplitude
amplitudeverhouding
amptelike statistiek
analitiese opname
analitiese regressie
analitiese tendens
analoogrekenaar
Anderson se klassifikasiestatistiek
Anderson-Darling-statistiek
Andrews se Fourier-tipe-stipping
anisotropiese verdeling
anomies (teenoorgestelde van nomies)
Anosov se stelling
ANOVA-tabel
Ansari-Bradley se dispersietoets
Anscombe se residu
antimodus
antitoniese regressiefunksie
aperiodiese toestand
Aranda-Ordaz-model
Arfwedson-verdeling
ARIMA-proses
ARMA-proses ('n kombinasie van die outoregressiewe en bewegendegemiddelde-prosesse)
ARMA-proses
Armitage se beperkte prosedure
Armitage se chi-kwadraattoets vir tendens
Arnold-verdeling
asimmetrie
asimmetrie
asimmetriese faktoriaalontwerp
asimmetriese toets
asimmetriese verdeling
asimptoties doeltreffende beramer
asimptoties lokaaloptimale ontwerp
asimptoties onderskeidendste toets
asimptoties onsydige beramer
asimptoties stasionÍr
asimptoties subminimaks
asimptotiese √n-onsydige beramer
asimptotiese Bayes-prosedure
asimptotiese doeltreffendheid
asimptotiese normaliteit
asimptotiese relatiewe doeltreffendheid
asimptotiese standaardfout
asimptotiese toets
asimptotiese verdeling
asimptoties-onderskeidende toets
Aspin-Welch-toets
assosiasie
assosiasieanalise
assosiasiekoŽffisiŽnt
assosiasieskema
assosieerbare ontwerp
atipiese kenmerk
atoom
attribuut
attribuutinspeksie
attribuutsteekproefneming

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page