ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

a posteriori-waarskynlikheid
a priori-verwysingsverdeling
a priori-waarskynlikheid
aaneengeskakelde blokke
aaneengeskakelde data
aaneengeskakelde gepaarde vergelykingsontwerp (waar elke beoordelaar pare voorwerpe vergelyk)
aaneengeskakelde steekproewe
aangevulde balans
aanhegting
aanhoudende toestand
aanhoudendheid
aankomsverdeling
aanneemlikheid
aanneemlikheidsbeginsel
aanneemlikheidsverhouding
aanneemlikheidsverhoudingsafhanklikheid (hou verband met regressieafhanklikheid, maar in terme van monotone aanneemlikheidsverhouding)
aanneemlikheidsverhoudingstoets
aanpassende inferensie (afhanklik van vorige waarnemings)
aanpassende kernberaming (waarin kernwydte volgens die beraamde lokale digtheid wissel)
aanpassende metodes
aanpassende optimering (gebaseer op statistiese aanpassing soos 'n reeks waarnemings deur tyd vorder)
aanpassende regressie
aanpassende verwerpingsteekproefneming
aansteeklikheidsverdeling
aantrekkingsindeks
aanvaarbare betroubaarheidspeil
aanvaarbare kwaliteitspeil
aanvaardingsfout
aanvaardingsgebied
aanvaardingsgetal
aanvaardingsgrens
aanvaardingsinspeksie
aanvaardingskontrolekaart
aanvaardingslyn
aanvaardingsteekproefneming
aanvalskoers
aanvullende inligting
aanvullende inligting
aanvullende statistiek
aanwysbare variasie
Abbe-Helmert-kriterium
Abelson-Tukey-tellingstoets
abnormale kromme
abnormaliteit
abnormaliteitsindeks
abrupte verandering
abrupte verdeling (as die digtheidsfunksie en die eerste afgeleide daarvan albei by 'n eindige terminale punt nie nul is nie)
abruptheidskorreksies
absolute afwyking (die verskil, sonder inagneming van die teken, van 'n stogastiese veranderlike se waarde, vanaf 'n gegewe waarde)
absolute fout (die absolute afwyking van 'n stogastiese veranderlike vanaf sy "
absolute frekwensie (in teenstelling met die relatiewe frekwensie)
absolute maat (wat onafhanklik van oorsprong en skaal is)
absolute moment (waarin die afwykings vanaf 'n vaste punt sonder inagneming van die teken geneem word)
absolute risiko
absolute verskil (sonder inagneming van teken tussen die waardes van twee veranderlikes)
absoluut-onsydige beramer (as dit onsydig vir alle verdelings is)
absorberende gebied (veralgemening van absorberende versperring)
absorberende Markov-ketting (wat absorberende toestande besit)
absorberende toestand ('n toestand wat nie verlaat kan word as dit eenmaal bereik is nie)
absorberende versperring ('n toestand waar daar 'n waarskynlikheid is om nie gereflekteer te word nie)
absorpsieverdeling (van die getal "
ad hoc-toets (gesuggereer deur eienskappe van die data, eerder as soos beoog toe die studie ontwerp is)
additiewe gevaarmodel
additiewe model (waarin die faktore wat die afhanklike veranderlike beÔnvloed 'n additiewe effek het)
additiewe proses (stogastiese beweging)
additiwiteit eienskap van chi-kwadraat
additiwiteit van gemiddeldes
AdŤs-verdelings
affiene alfa-ontbindbaarheid (by onvolledige blokontwerpe)
affiniteit
afgeleide statistieke
afgepaarde steekproewe
afhanklike veranderlike
afhanklikheid
afknotting na regs
afknotting
afnemende falingskoers
afnemende gevaarkoers
afparing
afparingskoŽffisiŽnt ('n variant van die gelyksoortigheidsindeks)
afparingsverdeling
afronding
afskillingsalgoritme
afsnit
afsny v.
afsnypunt
afstand
afstandsmaatstawwe
afstandsonderskeidingsvermoŽtoets
afstandsverdelings
afstandswaarneming
afwaartse sydigheid
afwaartsestap-prosedure (Ray)
afwyk v.
afwyking"
agterna-trossteekproefneming (volgens Dalenius)
Aitken-beramer ('n presiese kleinstekwadraat-beramer wat die veralgemeende variansie vir lineÍre beraming van 'n vektor van parameters minimeer)
Ajne se An-toets
Akaike se inligtingskriterium
akkuraatheid
aksiale verdeling
aksonometriese kaart
aksonometriese kaart
aktuariŽle beramer
aktuariŽle statistiek
alfabet
alfa-faktorisering
alfa-fout
alfa-indeks
alfa-ontbindbaarheid
algeheelewekansige-ontbreking
algehele beraming
algehele steekproeffraksie
algemene faktor
algemene hernuwingsproses
algemene interafhanklike stelsel
algoritme
alias
allel
allemoontlikedeelversamelings-regressie
allesomvattende steekproefneming
allokurties
allokurties
allometrie
allometriese groei
alternatiewe hipotese van lokaliteitsverskuiwing
alternatiewe hipotese
alternerende hernuwingsproses
alternerende proses
Alter-periodogram
amplitude
amplitudeverhouding
amptelike statistiek
analitiese opname
analitiese regressie
analitiese tendens
analoogrekenaar
Anderson se klassifikasiestatistiek
Anderson-Darling-statistiek
Andrews se Fourier-tipe-stipping
anisotropiese verdeling
anomies (teenoorgestelde van nomies)
Anosov se stelling
ANOVA-tabel
Ansari-Bradley se dispersietoets
Anscombe se residu
antimodus
antitoniese regressiefunksie
aperiodiese toestand
Aranda-Ordaz-model
Arfwedson-verdeling
ARIMA-proses
ARMA-proses ('n kombinasie van die outoregressiewe en bewegendegemiddelde-prosesse)
ARMA-proses
Armitage se beperkte prosedure
Armitage se chi-kwadraattoets vir tendens
Arnold-verdeling
asimmetrie
asimmetrie
asimmetriese faktoriaalontwerp
asimmetriese toets
asimmetriese verdeling
asimptoties doeltreffende beramer
asimptoties lokaaloptimale ontwerp
asimptoties onderskeidendste toets
asimptoties onsydige beramer
asimptoties stasionÍr
asimptoties subminimaks
asimptotiese √n-onsydige beramer
asimptotiese Bayes-prosedure
asimptotiese doeltreffendheid
asimptotiese normaliteit
asimptotiese relatiewe doeltreffendheid
asimptotiese standaardfout
asimptotiese toets
asimptotiese verdeling
asimptoties-onderskeidende toets
Aspin-Welch-toets
assosiasie
assosiasieanalise
assosiasiekoŽffisiŽnt
assosiasieskema
assosieerbare ontwerp
atipiese kenmerk
atoom
attribuut
attribuutinspeksie
attribuutsteekproefneming
baankoŽffisiŽntemetode ('n diagrammatiese benadering tot meervoudige regressieanalise)
Bachelier-proses
badkromme
Bagai se Y1-statistiek
Bahadur-doeltreffendheid
Banach se vuurhoutjieprobleem
BAN-beramer
bandwydte
bankrotskapprobleme
Barnard se C.S.M.-toets
Barnard se Monte Carlo-toets
Barndorff-Nielsen se formule
Bartholomew se probleem
Bartlett se kollineariteitstoets
Bartlett se matriksidentiteit
Bartlett se ontbinding
Bartlett se toets van tweedeorde-interaksie
Bartlett se toets
Bartlett-Diananda-toets
Bartlett-korreksie
Bartlett-Lewis-model
Bartlett-relasie
Bartlett-verstelling
basis
basisgewig
basislyn
basislyngevaarfunksie
basisomkeertoets
basisperiode
basissel
Basu se stelling
Bates-Neyman-model
Battacharyya se afstand
Baule se vergelyking
Bayes se beslissingsreŽl
Bayes se postulaat
Bayes se stelling
Bayes-beraming
Bayes-faktor
Bayes-inferensie met behulp van Gibbs-steekproefneming
Bayes-inferensie
Bayes-inligtingskriterium
Bayes-interval
Bayes-netwerk
Bayes-oorlewingsmodel
Bayes-oplossing
Bayes-risiko
Bayes-strategie
Bayes-vertrouensinterval
Bayes-waarskynlikheidspunt
BCa-vertrouensinterval
Beall-Rescia-veralgemening van Neyman se verdeling
Bechhofer se indifferensiegebiedmetode
beduidendheid
beeldanalise
beelddiagram
beeldstatistiekmetode
beeldverwerking
beginsel van gelyke onkunde
beginsel van gelykopdeling
begrensde volledigheid
behandeling
behandelingsgemiddeldekwadraat
beheerde proses
Behrens se metode
Behrens-Fisher-probleem
Behrens-Fisher-toets
belading
belangrikheidsteekproefneming
Bellman-Harris-proses
benaderde vryheidsgrade
benaderingsfout
bepaaldheidskoŽffisiŽnt
bepalende veranderlike
bepalingskoŽffisiŽnt
beperking
beperkte chi-kwadraattoets (volgens Neyman )
beperkte maksimum aanneemlikheid
beperkte sekwensiŽle prosedure (volgens Armitage)
beperkte sekwensiŽle prosedure
beperkte verewekansiging
beperkte-inligting-beramer
beperkte-inligting-metodes
beraam v.
beraambaar (Bose)
beramer
beraming n. (Bose)
beraming
beramingsfout
beramingsvergelyking
Beran se toetse
Berge se ongelykheid
Berkeley Madonna
Berkson se foutmodel
Berksoniaanse lyn
Berkson-mistasting
Bernoulli se stelling
Bernoulli-beweging
Bernoulli-getalle
Bernoulli-pogings
Bernoulli-polinoom
Bernoulli-variasie
Bernoulli-verdeling
Bernstein se ongelykheid
Bernstein se stelling
berou
Berry se ongelykheid
besette periode
besettingsprobleme
besige periode (in toustaanteorie)
beskrywende indekse
beskrywende opname
beskrywende statistieke
beslissingsfunksie
beslissingsreŽl
beslissingsruimte
beslissingsteorie
Bessel se korreksie
Bessel-funksies
Bessel-funksie-verdeling
beste asimptotiese normaalberamer
beste beramer
beste kritieke gebied
beste lineÍre onsydige beramer
beste passing
beta-aksent-verdeling
betabinominaalverdeling
betafout
beta-gamma-verdeling
betakoŽffisiŽnte
betakoŽffisiŽnte
beta-Stacy-verdeling
betaverdeling van die tweede soort
betaverdeling
betawaarskynlikheidstipping
beta-Whittle-verdeling
betekende aanneemlikheidsverhoudingstatistiek
betekende rangtoets
betekenispeil
betekenisvolheid
beter selfdeordeberamer
betroubaarheid
betroubaarheidskoŽffisiŽnt
bevestigende faktoranalise
bevolkingsgenetika
beweeg-bly-model (veralgemening van die Markov-kettingmodel)
bewegende gemiddelde
bewegende gewigte
bewegende jaartotaal
bewegende seisoensvariasie
bewegende totaal
bewegende variasiewydte
bewegendegemiddelde-metode
bewegendegemiddelde-model
bewegendegemiddelde-proses
bewegendegemiddelde-versteuring
bewegendesommasie-proses
bewegendewaarnemer-tegniek
Bhattacharyya-grense
Bickel-Hodges-beramer
Bienaymť-Tchebychev-ongelykheid
bifaktormodel
bilaterale eksponensiaalverdeling
bilineÍre model
bimodale verdeling
binÍre eksperiment
binÍre logistiese regressie
binÍre longitudinale data
binÍre ry
binÍre veranderlike
Bingham se verdeling
binneblokanalise
binnebloksubgroep
binnegroepe-variansie
binnegroepvariansie
binomiaaldispersie-indeks
binomiaalvariasie
binomiaalverdeling
binomiaalwaarskynlikheidspapier
binomiaalwagtydverdeling
bio-ekwivalensietoets
bio-informatika
biologiese essai
biologiese yking
biometriese funksies
biostatistiek
bipolÍre faktor
bipoli-k's
Birnbaum se ongelykheid
Birnbaum-Raymond-Zuckerman-ongelykheid
Birnbaum-Saunders-verdeling
Birnbaum-Tingey-verdeling
bis
bispektrum
Bissinger-verdelings
bi-stipping
bivektormultinomiaalverdeling
Black-Scholes-formule
Blackwell se stelling
Blakeman se kriterium
blinding
blok
blokdiagram
Blom se metode
Blum-benadering
Blum-Kiefer-Rosenblatt-onafhanklikheidstoets
BMDP
Bock se driekomponentmodel
bondelkaartanalise
Bonferroni-ongelykheid
Bonferroni-reŽl
boogsinustransformasie
boogsinustransformasie
boogsinusverdeling
Boole se ongelykheid
Boole-Bonferroni-Frťchet-ongelykheid
Boole-faktoranalise
boomdiagram
boomgestruktureerde statistiese metodes
boomregressie
boomsnoeiing
boonste kontroleperk
boonste kwartiel
Borel-Cantelli-lemmas
Borel-Tanner-verdeling
Borges se benadering
Bose-Einstein-statistieke
Bose-verdeling
Bowley-indeks
Box se toets
Box-Cox-transformasies
Box-Jenkins-model
Box-MŁller-transformasie
Bradford Hill se riglyne
Bradford-verdeling
Bradley-Terry-model
Brandt-Snedecor-metode
Bravais-korrelasiekoŽffisiŽnt
breekpunt
Breslow-beramer
Breslow-Day-toets
broksteekproefneming
Brown se metode
Brown-bewegingsproses
Brown-brug
Brown-Mood-prosedure
Bruceton-metode
Brunk se toets
Buffon se naaldprobleem
buigsaamheidskromme
Burke se stelling
Burkholder-benadering
Burr se verdeling
Butler-Smirnov-toets
Buys Ballot-tabel
bygevoegdeveranderlike-stipping
byna beste lineÍre beramer (maak gebruik van benaderings vir die minimumvariansieprobleem)
byna oral
byna seker (van 'n gebeurtenis)
byna seker (vir die geldigheid van 'n bewering en vir byna alle moontlike waardes van x)
byna seker (vir 'n bepaalde bewering)
byna stasionÍr
C.S.M.-toets van Barnard
C1998steekproefnetwerk
Campbell se stelling
Camp-Meidel-ongelykheid
Camp-Paulson-benadering
Canberra-metriek
Cantelli se ongelykheid
Cantor-tipe-verdelings
Capon-toets
Carleman se kriterium
Carli se indeks
CART
Cauchy-Schwarz-ongelykheid
Cauchy-verdeling
Champernowne-verdelings
Chapman-Kolmogorov-vergelykings
Charlier-polinome
Charlier-verdeling
Chauvenet se kriterium
Chernoff-gesigte
Chernoff-Savage-stellings
chi-kwadraatmetriek
chi-kwadraatopdeling
chi-kwadraatstatistiek
chi-kwadraatsteekproefgrootheid
chi-kwadraattoets
chi-kwadraatverdeling
chi-statistiek
chi-stipping
chi-verdeling
Cholesky-ontbinding
Chung-Fuchs-stelling
Cliff-Ord-toetse
Cochran se kriterium
Cochran se Q-toets
Cochran se reŽl
Cochran se stelling
Cochran se toets
Cook se statistiek
Cook se toetsgrootheid
copula
Cornish-Fisher-ontwikkeling
Cox en Stuart se toetse
Cox se regressiemodel
Cox se stelling
Cox-proporsionele gevaarmodel
Cox-proses
Cox-Stuart-toetse
Craig se stelling
Craig-effek
Cramťr-Lťvy-stelling
Cramťr-Rao-doeltreffendheid
Cramťr-Rao-grens
Cramťr-Rao-ongelykheid
Cramťr-Tchebychev-ongelykheid
Cramťr-von Mises-toets
Cramťr-Wold-meganisme
Crofton se stelling
Cronbach se alfa
CUSUM-prosedures
D≤-statistiek
D'Agostino se toets
Dalenius se stellling
Dandekar se korreksie
Daniel se toets
Daniels-rangkorrelasiekoŽffisiŽnt
Darmois-Koopman-Pitman-stelling
Darmois-Koopman-verdelings
Darmois-Skitovich-stelling
data
data-aanvullingsalgoritme
data-analise
databasis
datadiepte
datareduksie
dataverskerping
datum
David se leŽsel-toets
David-Barton-toets
De Finetti se stelling
deelreeks
deelreeks
deelsteekproef
deelsteekproefneming
defekte eenheid
defekte steekproef
defekte waarskynlikheidsverdeling
defektiewe eenheid
defektiewesverhouding
definiŽrende kontras (of relasie)
dekking
dekkingsprobleme
dekkingswaarskynlikheid
dekonvolusie
Delaunay-triangulasie
delta-indeks (van Gini)
deltametode
deltaverdeling
Delthiel-poligoon
demodulasie
demografie
dempingsfaktor
dendrogram
derdemagskorrelasie
desiel
deskundige stelsel
determinantkorrelasie
determinerende veranderlike
deterministiese model
deterministiese proses
deterministiese tendens
deterministiese verdeling
deurlopende steekproefplanne
deursnee-opname
deviaat n.
deviansie
deviansieresidu
diagonale regressie (Frisch)
diepte-stratifikasie
differensiaalproses
differensie-differensiaalvergelyking
diffuse a priori-verdeling
diffusie-indeks
diffusieproses
dig
digammafunksie
digitale rekenaar
digotome veranderlike
digotomie
digtheidsberaming
digtheidsfunksie
dimensiereduksie
dimensievermindering
Dimroth-Watson-verdeling
dinamiese behandelingstoedeling
dinamiese model
dinamiese model
dinamiese programmering
dinamiese stogastiese proces
direkte korrelasie
direkte standaardisasie
direkte steekproefneming
direkte waarskynlikheid
Dirichlet-reeks-verdeling
Dirichlet-verdeling
Dirichlet-verteŽling
diskontinue proses
diskontinue veranderlike
diskrepansie
diskrete golfietransformasie
diskrete lognormaalverdeling
diskrete magreeksverdeling
diskrete normaalverdeling
diskrete Pareto-verdeling
diskrete proses
diskrete proses
diskrete reghoekige verdeling
diskrete stogastiese veranderlike
diskrete stogastiese veranderlike
diskrete tipe III-verdeling
diskrete uniforme sirkelverdeling
diskrete veranderlike
diskrete verdeling
diskrete waarskynlikheidsverdeling
diskriminantanalise
disnormaliteit
dispersie
dispersieanalise
dispersie-indeks
disseksie (van heterogene verdelings)
divergensie
divergensiekoŽffisiŽnt
diversiteitsindeks
Divisia se indeks
Divisia-Roy-indeks
Dixon se statistieke
Dn+-statistiek (Wald-Wolfowitz)
dobbelaarsbankrotskap
dobbelmasjienprobleme
Dodge se deurlopende steekproefnemingsplan
doelgerigte steekproef
doeltreffende beramer
doeltreffendheid
doeltreffendheidsekwivalensie
doeltreffendheidsfaktor
doeltreffendheidsindeks
doeltreffendste beramer
dominerende strategie
Donsker se stelling
Doolittle-tegniek
D-optimaalontwerp
dosismetameter
dosisresponskromme
dosisrespons-verhouding
Downton se beramers
draaipunt
draerveranderlike
Dragstedt-Behrens-metode
drempelmodel
drempelstellings
driedimensionele rooster
driehoekige assosiasieskema
driehoekige meervoudig geskakelde blokontwerp
driehoekige ontwerp
driehoekige verdeling
driehoekiggeskakelde blokke (enkel- of dubbel-)
driehoektoets
driepunt-essai
driepunt-yking
driereeksstelling (Kolmogorov )
driestadium-kleinstekwadrate
drievoudige rooster
drievoudige vergelykings
d-skeiding-stelling
duaalproses
duaalstelling
dualiteit
dubbelbinomiaalverdeling
dubbelblind
dubbeldigotomie
dubbele niesentrale F-verdeling
dubbeleksponensiaalregressie
dubbeleksponensiaalverdeling
dubbelhipergeometriese verdeling
dubbellogaritmewet
dubbellogaritmiese grafiek
dubbelomkeerontwerp
dubbel-Pareto-kromme
dubbel-Poisson-verdeling
dubbelsensorering
dubbelsteekproefneming
dubbelstogastiese matriks
dubbelstogastiese Poisson-proses
dubbelstrengeling
dubbelverhoudingsberamer
Duncan se toets
Dunn se toets
Dunnett se toets
duplikaatsteekproef
Durbin se meerstadiumvariansieberamer
Durbin-Watson-statistiek
Dvoretsky se stogastiese benaderingstelling
Dwass-Steel-toets
ED50
Edgeworth se reeks
Edgeworth-indeks
Edgeworth-uitbreiding
eenduidigheid
eenkantige toets
eenrigtingklassifikasie
eenstadiumsteekproefneming
eentoppig
eentydmodel
eenveranderlike verdeling
eenvormige spektrum
eenvormige steekproeffraksie
eenvormige tellingstoets (Wheeler en Watson)
eenvormigheidsproef
eenvoudige ewekansige steekproefneming
eenvoudige steekproef
eenvoudige struktuur
eenvoudige tabel
eerste binnekomspunt
eerste limietstelling
eerstedeurgang-tyd
eerstehelftegemiddelde
eerstestadium-eenheid
eerstesyferverdeling
eersteterugkeer-tyd
effektiewe eenheid
effektiewe variasiewydte
effektiewe vryheidsgrade
effekveranderlike
effekwysiger
Efron se selfkonsekwentheidsalgoritme
egte proses
egte verdeling
Ehrenfest-model
eievektor
eiewaarde
eindige boogsinusverdeling
eindige Markov-ketting
eindige populasie
eindige steekproefbreekpunt
eindige vermenigvuldiger
eindigepopulasie-korreksie
eindigesteekproef-korreksie
eindkorreksies
eindoppervlakte (van 'n verdeling)
eindpuntberaming
Eisenhart-modelle
ekologiese mistasting
ekologiese studie
ekonometrie
eksakte chi-kwadraattoets (Fisher-Yates)
eksakte statistiese metode
eksakte toets
eksogene veranderlike
eksperimentele eenheid (in landboukundige opnames en -ondersoeke)
eksperimentele fout
eksperimentele ontwerp
ekspertstelsel
eksponensiaaldispersiemodel
eksponensiaalfamilie
eksponensiaalgladstryking
eksponensiaalkromme
eksponensiaalregressie
eksponensiaalverdeling
ekstensiewe groottes
eksterne geldigheid
eksterne variansie (variansie tussen primÍre eenhede)
ekstraperiode-oorskakelontwerp
ekstra-Poisson-variasie
ekstrapolasie
ekstrapolasievooruitberaming
ekstreemgemiddelde
ekstreemgestudentifieerde deviaat
ekstreemkwosiŽnt
ekstreemproses (Dwass)
ekstreemrangsomtoets
ekstreemstatistiek
ekstreemwaardes
ekstreemwaardeverdelings
ekstreme indeks
ekstreme intensiteit
ekwinormaalverdeling
ekwivalensieklas
ekwivalensietoetsing
ekwivalente deviaat
ekwivalente dosis
ekwivalente steekproewe
ekwivariante beramer
elementÍre eenheid
elementÍre hernuwing-stelling
elementÍre kontras
Elfving-verdeling
eliminasie
elk-met-elk-vergelyking
ellipsoÔdale normaalverdeling
elliptiese afknotting
elliptiese normaalverdeling
ellipties-simmetriese verdelings
elliptisiteit
EM-algoritme
empiriese aanneemlikheid
empiriese Bayes-beramer
empiriese Bayes-prosedure
empiriese eksponensiaalfamilie
empiriese probit
empiriese statistiese model
empiriese verdelingsfunksie
endogene veranderlike
Engset-verdeling
enkelblind
enkelfaktorteorie (van Spearman )
enkelgeskakelde blokontwerp
enkelskakelingstrosvorming
enkelsteekproefneming
enkelsteekproefplan
enkelvoudige abnormale kromme
enkelvoudige hipotese
enkelvoudige roosterontwerp
ensemble
ensemble-gemiddelde
entropie
epidemie
epidemiese proses
epidemiologie
epsilon-onafhanklikheid
ergodiese toestand
ergodisiteit
Erlang se formule
Erlang-verdeling
essai
Esseen se lemma
Esseen-tipe benadering
essensiŽle volledigheid (van 'n klas van beslissingsfunksies)
etiek
eugenetika
Euklidiese afstand
Euler se vermoede
evolusie-indeks
evolusionÍre bewerking (optimaliseringsprosedure van Box in volskaalse prosesse)
evolusionÍre proses
evolusionÍre spektrum (spektrum vir 'n niestasionÍre stogastiese proses)
ewe sommering
ewekansig waargeneem
ewekansig
ewekansige beginpunt
ewekansige blokke
ewekansige getalle
ewekansige seleksie
ewekansige steekproef
ewekansige steekproeffout
ewekansige tessellasie
ewekansige volgorde
ewekansigegetal-generator
ewekansigetoedelings-ontwerp
ewekansiggebalanseerde ontwerp
ewekansigheidsgrade
ewekansig-ontbrekend
eweredige steekproefneming
ewewig
ewewigshernuwingsproses
ewewigsverdeling
faktor
faktoranalise
faktorantitese
faktorbelading
faktoriaaleksperiment
faktoriaalkumulant
faktoriaalkumulantvoortbringende funksie
faktoriaalmoment
faktoriaalmomentvoortbringende funksie
faktoriaalmultinomiaalverdeling
faktoriaalsom
faktoriaalverdeling
faktormatriks
faktoromkeertoets
faktorpatroon
faktorpeil
faktorrotasie
faktortelling
faktorvlak (in 'n faktoriaaleksperiment)
falingskoers
fase
fasediagram (Frisch)
fasefunksie
fasegestrengelde ontwerpe
fasespektrum
Fatou se lemma
Fellegi se metode
Fermi-Dirac-statistieke
Ferreri-verdeling
fertiliteitsgradiŽnt
fertiliteitskoers
fidusiaalgrense
fidusiaalinferensie
fidusiaalverdeling
fidusiaalwaarskynlikheid
Fieller se stelling
Fieller-Hartley-Pearson-assosiasiemaatstaf
filter
Fisher se B-verdeling
Fisher se sferies-normaalverdeling
Fisher se transformasie (van die korrelasiekoŽffisiŽnt)
Fisher se verdeling
Fisher-Behrens-toets
Fisher-Hsu-Roy-verdeling
Fisher-inligting
Fisher-inligtingsmatriks
Fisher-Irwin-toets
Fisher-model
Fisher-Yates-toets
Flemming-Viot-proses
fluktuasie
Fokker-Planck-vergelyking
Foster se kriteria
Fourier-analise
Fourier-transform
Fourier-transformasie
fout in vergelykings
fout van die derde soort
fout van die eerst soort
fout van die tweede soort
fout
foutfunksie
foutfunksiekomplement
foutsom van kwadrate
foutstrook
foutvariansie
foutverminderingsvermoŽ
fraksiedefektief
fraktal
Frťchet se ongelykhede
Frťchet-afstand
Frťchet-verdeling
Freeman-Tukey-transformasie
frekwensie
frekwensiefunksie
frekwensiegebied
frekwensiekromme
frekwensiemoment
frekwensie-oppervlak
frekwensieresponsfunksie
frekwensietabel
frekwensieveelhoek
frekwensieverdeling
frekwensiewaarskynlikheidsteorie
frekwentis
Freund-Ansari-Bradley-toets
Friedman se toets
F-toets
fundamentele stogastiese proses
fundamentele waarskynlikheidsversameling
funksionele sentrale limietstelling (Donsker)
funksionele verwantskap
Furry-proses
futiliteitsindeks
F-verdeling
Gabriel se toets
Gabriel-Sen-statistiek
Galton se individueleverskille-probleem
Galton se rangordetoets
Galton-McAllister-verdeling
Galton-ogief
Galton-Watson proses
gammafunksie
gamma-integraal
gammakoŽffisiŽnte
gammaswakheidsmodelle
gammaverdeling
Gani se gemiddelde verskil
Gantt-vorderingskaart
GARCH-model
Gart se toets
Garwood-verdeling
Gauss-eliminering
Gauss-Markov-stelling
Gauss-Poisson-verdeling
Gauss-proses
Gauss-Seidel-metode
Gauss-verdeling
Gauss-Winckler-ongelykheid
geakkumuleerde afwyking
geakkumuleerde proses (van die geakkumuleerde som van stogastiese veranderlikes afgelei)
geamalgameerdestratum-metode
Geary se nabyliggendheidsverhouding
Geary se stelling
Geary se verhouding
geassosieerde klas
gebalanseerde faktoriaaleksperimentontwerp
gebalanseerde herhaalde replikasie
gebalanseerde onvolledige blok
gebalanseerde roostervierkant
gebalanseerde skoenlus, gebalanseerde steekproef-hersteekproef
gebalanseerde steekproef
gebalanseerde strengeling
gebalanseerde verskille
gebeurlikheid
gebeurlikheidskoŽffisiŽnt
gebeurlikheidstabel
gebeurlikheidstipe-verdeling
gebeurtenis
gebeurtenisruimte
gebeutenisgeskiedenisdata
gebiedsteekproefneming
gebiedsteekproefneming
gebiedsvergelykbaarheidsfaktor
geblokte aanpassende berekeningsdoeltreffende uitskietersaanwysersalgoritme, BACON-algoritme
geboorte-en-sterfte-proses
geboortekoers
geboorteproses
geboorte-sterfte-immigrasie-proses
gedeeltelik-aaneengeskakelde blokontwerp
gedeeltelike Brown-beweging
gedeeltelike replikasie
gedeeltelike vervanging
gedeeltelik-gebalanseerde aaneengeskakelde blokontwerp
gedeeltelik-gebalanseerde onvolledige blokontwerp
gedeeltelik-gebalanseerde rooster
gedeeltelik-gebalanseerde skikkings
gedeeltelik-konsekwente waarnemings
gedempte ossillasie
gedragsbeslissingsfunksie
gedupliseerde steekproef
GEE
gegewe periode
gegewens
gegroepeerde Poisson-verdeling
Gehan-toets
geheel
geheelgemiddelde
geÔnfleerde verdelings
geÔntegreerde bewendegemiddelde-proses
geÔntegreerde data
geÔntegreerde spektrum
geknipte gemiddelde
geknipte kleinstekwadrate-beramer
gekontamineerde verdeling
gekontroleerde proses
gekoppelde dubbeloorskakelingsontwerp
gekorrigeerde moment
gekorrigeerde probit
gekruiste faktore
gekruiste klassifikasie
geldigheidsbepaling
geleidelike toets (van Neyman )
geleidelike veranderings
gelineariseerde maksimumaanneemlikheidsmetode
geloofwaardigheidsgraad
geloofwaardigheidsinterval
gelukskooteffek
gelyke rangnommers
gelykeordesydigheidsberamers
gelykeseleksiewaarskynlikheid-metode
gelykespasiŽringstoets
gelykeverdelingslyn (diagonaal op die Lorenz-kromme)
gelykeverdelingslyn (waar konsentrasie nul is)
gelykewaarskynlikheid-steekproefneming
gelykgekorreleerde verdeling
gelykkantige toets
gelykmakende beslissingsreŽl
gelykmatig akkuraatste
gelykmatig beste konstanterisiko-beramer
gelykmatig beter beslissingsfunksie
gelykmatig noukeurigste
gelykmatig onderskeidendste toets
gelykmatig onsydige beramer
gelykmatige minimum risiko
gelyksoortigheid
gelyksoortigheidsindeks
gelyksoortigheidskoŽffisiŽnt
gelykstellende waarde
gelyktydige beraming
gelyktydige diskriminasie-intervalle
gelyktydige toleransie-intervalle
gelyktydige variansieverhoudingstoets
gelyktydige vertrouensintervalle
gelyktydigevergelykings-model
gelykvormigheid
gelykwaarskynlikheid-seleksie
gemeenskaplike faktor
gemeenskaplikefaktor-ruimte
gemeenskaplikefaktor-variansie
gemene faktor
gemengde eksponensiaalresponswet (gebruik waar response uit 'n mengsel van ekspensiaalverdelings afkomstig is)
gemengde faktoriaaleksperiment (het verskillende getalle peile vir die faktore)
gemengde model
gemengde outoregressiefregressiewe stelsels (bevat onafhanklike en gesloerde afhanklike veranderlikes)
gemengde outoregressiewe bewegendegemiddelde-proses
gemengde spektrum (bevat diskrete en kontinue komponente)
gemengde steekproefneming (gebruik verskillende metodes in opeenvolgende stadiums)
gemengde strategie (het keuses wat deur 'n kansmeganisme bepaal word)
gemengde verdeling
gemengde verdeling
gemiddelde aanneemlikheidsberamer (Barnard)
gemiddelde absolute afwyking
gemiddelde absolute fout
gemiddelde afwyking
gemiddelde artikellopielengte
gemiddelde deurgelate kwaliteitspeil
gemiddelde deurgelate kwaliteitsperk
gemiddelde foutsom van kwadrate (per vryheidsgraad)
gemiddelde halfkwadraatverskil
gemiddelde inspeksiehoeveelheid
gemiddelde korreksie (vir groepering)
gemiddelde kritiekewaardemetode
gemiddelde kwadraat van behandelings
gemiddelde kwadraat
gemiddelde kwadraatafwyking
gemiddelde kwadraatfout
gemiddelde kwadratiese afwyking
gemiddelde kwadratiese gebeurlikheid
gemiddelde kwadratiese opeenvolgende fluktuasieberamer ('n vorm van opeenvolgende verskil in migrasieprosesse)
gemiddelde kwadratiese opeenvolgende verskil (gebruik in variansieberaming)
gemiddelde kwaliteitsbeskerming
gemiddelde lineÍre opeenvolgende verskil
gemiddelde lopielengte
gemiddelde onakkuraatheid
gemiddelde opeenvolgende verskil
gemiddelde plusfunksie
gemiddelde probitverskil (die vertikale verskil tussen twee parallelle probitregressielyne)
gemiddelde residuele leeftyd
gemiddelde rigting
gemiddelde steekproefgrootte-funksie
gemiddelde steekproefgrootte-kromme
gemiddelde steekproeflopie-lengte
gemiddelde trigonometriese afwyking (maatstaf van veranderlikheid in sikliese reekse)
gemiddelde uitgaande kwaliteitspeil
gemiddelde uitgaande kwaliteitsperk
gemiddelde van relatiewes
gemiddelde variasiewydte
gemiddelde verskil
gemiddelde verskuifde histogramme
gemiddelde waardes
gemiddelde
gemiddeldeverskuiwingstoets
geneigdheidsvertolking van waarskynlikheid
GENeral STATistics
genestelde gebalanseerde onvolledige blokontwerp
genestelde gevallekontrolestudies
genestelde hipotese (een van 'n wyer wordende reeks)
genestelde klassifikasie
genestelde metodes
genestelde ontwerp
genestelde steekproefneming
genetiese algoritme
genetiese heterogeniteit
GenStat
geordende alternatiewe hipotese
geordende kategorisering
geordende reeks
geordende stasionÍre puntproses
geostatistiek
gepaarde t-toets
gepaarde vergelyking
gepenaliseerde aanneemlikheid
gepenaliseerde beraming
gepenaliseerde kleinste kwadrate
gepenaliseerde kwasieaanneemlikheid
gereduseerde inspeksie
gereduseerde maksimum aanneemlikheid
gereduseerde ontwerp
gereduseerde steekproef
gereduseerde stogastiese veranderlike
gereduseerde vergelykings
gereduseerdevorm-metode
gerigte asikliese grafiek
geruite vierkant
gesamentlike moment
gesamentlike regressie
gesamentlike verdeling
gesamentlike voldoendheid
gesamentlike voorspellingsintervalle
geselekteerdepunte-metode
geskakelde puntediagramme
geskakelde spreidingsdiagramme
geslote sekwensiŽle skema
geslote sekwensiŽle t-toetse
gesloteantwoordvraag
gesnoeide gemiddelde
gesnoeide kleinstekwadrate-beramer
gesnoeide tydreeks
gestandaardiseerde deviaat
gestandaardiseerde regressiekoŽffisiŽnte
gestandaardiseerde sterfteverhouding
gestandaardiseerde variaat
gestratifiseerde steekproef
gestremdheidsaangepaste lewensjaar
gestudentiseerde maksimum absolute afwyking
gestudentiseerde M-beramer
gestudentiseerde variasiewydte
gestudentiseerde vertrouensinterval
gesuperponeerde proses
gesuperponeerde variasie
gevaar
gevaarfunksie
gevaarkoers
gevaarkoersverdeling
gevallekohortontwerp
gevallesterftekoers
gevoude gebeurlikheidstabel
gevoude mediaan
gevoude verdelings
geweegde battery
geweegde gemiddelde
geweegde indeks
geweegde kleinste kwadrate
geweegde regressie
gewig
gewigsfunksie
gewigskoŽffisiŽnt
gewigsydigheid
gewysigde binomiaalverdeling
gewysigde eksponensiaalkromme
gewysigde gemiddelde kwadraat van opeenvolgende verskille ('n maatstaf van variasie)
gewysigde gemiddelde
gewysigde kontroleperk
gewysigde Latynse vierkant (Rojar-White)
gewysigde normaalverdeling
gewysigde profielaanneemlikheid
gewysigde Von Neumann-verhouding
Gibbs-steekproefnemer
Gibrat-verdeling
Gini se gemiddelde afstand
Gini se hipotese
Gini se kogradueringsindeks
Gini se verhouding
Gittins-indeks
gladde regressieanalise
gladstryker
gladstryking
gladstrykvermoŽ
glief
gliptoets
Glivenko se stelling
Glivenko-Cantelli-lemma
Gnedenko se stelling
Gnedenko-Koroljuk-stelling
Gnedenko-Koroljuk-verdelings
golfies
Gompertz-kromme
Gompertz-Makeham-verdeling
Goodman-Kruskal se G-statistiek
Goodman-Kruskal se tau
gordelverdeling
Goutereau se konstante
Gower se gelysoortigheidskoŽffisiŽnt
graad
graadkorrelasie
graduering
gradueringskromme
grafiese beramer
grafiese kettingmodel
grafiese kwantielanalise
grafiese model
Gram se kriterium
Gram-Charlier se tipe A-reeks
Gram-Charlier se tipe B-reeks
Gram-Charlier se tipe C-reeks
Gramiaan
Greenhouse-Geisser-toets
greep
Grenander se onsekerheidsbeginsel
Grenander-beramers
grens vir gemiddelde ekstra defektiewes
Grieks-Latynse vierkant
groeikromme
groep
groepdeelbare ontwerp
groepdeelbare onvolledigeblok-ontwerp
groepdeelbare roteerbare ontwerpe
groeperingskorreksie
groeperingsrooster
groepfaktor
groepsekwensiŽle ontwerp
groepsiftingsmetodes
groeptoetsing
groepvergelyking
grofheidsboete
grondtal
grootte en vorm
grootte
Grubbs se beramers
Grubbs se reŽl
g-statistieke
g-toets
Gumbel-ongelykhede
Gumbel-verdeling
Gupta se deelversamelingseleksiemetode
Gupta se simmetrietoets
Gurland se veralgemening van Neyman se verdeling
Guttman-skalering
Hadamard-matriks
Haldane se afwykingsmaatstawwe
half-Cauchy-verdeling
halfinvariant
halfnormaalstipping
halfnormaalverdeling
halfnormaalwaarskynlikheidspapier
halfreplikaatontwerp
halfruitvierkant
halfsaairy
halfwydte
halveermetode
Hammersley-Clifford-stelling
Hamming-gladstryking
handelsreisigerprobleem
harde beperking
harde snoeiing
hardekernmodel
Hardy-sommeringsmetode
Hardy-Weinberg-ewewig
Harley-benadering
harmoniese analise
harmoniese gemiddelde
harmoniese proses
harmoniese regressie
harmoniese verdeling
harmoniese wyser
Harris-beweging
Harrison se metode
Harris-terugkeer
Hartley se toets
Hartley-Rao-skema
Hastings-benaderings
Hausdorf-dimensie
heeltallige programmering
heeltalprogrammering
heersende status-data
hefboomeffek
Hellinger se afstand
hellingverhoudingsessai
hellingverhoudingsyking
Helly se eerste stelling
Helly-Bray-stelling
Helmert-kriterium
Helmert-transformasie
Helmert-verdeling
herbesoek
herhaalde opname
herhaalde skoenlusmetode
herhaalde steekproef-hersteekproef-metode
herhaalde steekproefnemings
herhaaldemetings-ontwerp
herhaling
Hermite-polinome
Hermite-verdeling
Hermitiese-polinome
hernuwingsdigtheid
hernuwingsfunksie
hernuwingsproses
hernuwing-stelling
hernuwingsteorie
hernuwingsverdeling
hersteekproefnemingsprosedure
herwinning van inligting
heterogeniteit
heterograads
heteroklities
heterokurties
heteroskedasties
heterotipies
Heywood-geval
Hhn (x)-funksie
hiŽrargie
hiŽrargies groepdeelbare ontwerp
hiŽrargiese geboorte- en sterfteproses
hiŽrargiese klassifikasie
hiŽrargiese model
hiŽrargiese trosanalise
Hill-beramer
hinderparameters
hiper Poisson-verdeling
hiperboliese sekansverdeling
hipereksponensiaalverdeling
hipergeometriese verdeling
hipergeometriese wagtydverdeling
hiper-Grieks-Latynse vierkant
hiperkubus
hipernormaaldispersie
hipernormaliteit
hipersferiese normaalverdeling
hipotesetoetsing
hipotetiese populasie
histogram
historiese kontroles
historieselysmetode
historigram
HKA-toets
Hodges se tweeveranderlike tekentoets
Hodges-Ajne se toets
Hodges-Lehmann-eensteekproefberamer
Hoeffding se onafhanklikheidstoets
Hoeffding se ongelykheid
Hoeffding se U-statistiek
Hoeffding-C1-statistiek
hoŽgraadse kontak
hoektoets
hoektransformasie
hoekveranderlikes
hoŽrorde- asimptotiese teorie
hoeveelheid inligting
hoeveelheidsrelatief
hoeveelheidsverhouding
HŲlder se ongelykheid
Hollander se ewewydigheidstoets
Hollander se tweeveranderlike simmetrietoets
Hollander-Proschan-nuut-beter-as-gebruik-toets
Holt se metode
homofilie-indeks
homogene proses
homogeniteit
homograads
homoklities
homoskedasties
hoofeffek
hoofkomponente
hoofkomponenteregressie
hoofkoŲrdinateanalise
hoog-laag-grafiek
Horvitz-Thompson-beramer
Hosmer-Lemeshow-statistiek
Hotelling se T≤
Hotelling se toets (afhanklike korrelasies)
houer-en-punt-stipping
houermodel
houerstipping
Householder-tridiagonalisering
Huber-beramer
Hudson se Rm
Hudson-Kreitman-Aguade-toets
Hunt-Stein-stelling
Hurst-koŽffisiŽnt
ideale indeks
identiese foute
identiese kategoriserings
identifiseerbaarheid
immigrasie
implisiete strata
impulsresponsfunksie
imputasie
indeks
indifferensie
indifferensiegebied (van 'n toets)
indifferensiepeil indeks
indifferensiepunt
indikatorfunksie
indikatorveranderlike
indirekte kleinste kwadrate
indirekte standaardisasie
indirekte steekproefneming (in teenstelling met regstreekse waarneming)
individualiteitskoŽffisiŽnt
individue"
induksie
induktiewe gedrag
ineenstortbaarheid
ineenstortingsgrens
inferensie®le statistiek
infinitesimaal-homogene Poisson-proses
infinitesimale uitsnit
ingebedde Latynse vierkant
ingebedde proses
ingekorte inspeksie
ingrypingsanalise
inherente sydigheid
inhoudsgeldigheid
inkonsekwente beramer
inligtende a priori-verdeling
inligting
inligtinggewende a priori-verdeling
inligtinggewende sensorering
inligtingherwinning (volgens Yates)
inligtingskriterium
inligtingsmatriks
inligtingsteorie
inligtingsverlies (1 fisiese verlies van inligting of 2. onvermoŽ om al die inligting wat in die data bestaan, te onttrek)
inset/uitset-proses
insidensie
insidensiekoers
insidensieontwerpmatriks
insidentele parameters
insluitingstoetse
insluitingswaarskynlikheid
inspeksiediagram
inspeksiehoeveelheid
inspeksielot
instrumentele veranderlike
intensiewe groottes
intensiewe steekproefneming
intensiteit (harmoniese analise)
intensiteitsfunksie
interaksie
interaksiekomponent
interblok
interdesielvariasiewydte
intergegradueerde waardes
interklaskorrelasie
interklasvariansie
interklasvariansie
interkorrelasie
interkwartielvariasiewydte
interne geldigheid
interne kleinste kwadrate (Hartley)
interne regressie (Hartley)
interne variansie
interpenetrasiepeil
interpenetrerende steekproewe
interpolasie
intervalberaming
intervalle met hoogste a posteriori-digtheid
intervalsensorering
intervalverdeling
intrablok
intrablokanalise
intrabloksubgroep
intraklaskorrelasie
intraklasvariansie
intraklasvariansie
intrinsieke akkuraatheid
invariansie
invariansiebeginsel
invariansiemetode
invariant
inverse faktoriaalreeksverdeling
inverse Gauss-verdeling
inverse hipergeometriese verdeling
inverse korrelasie
inverse moment
inverse multinomiaalsteekproefneming
inverse normaaltellingstoets
inverse polinoom
inverse Půlya-verdeling
inverse probleme
inverse reekskorrelasie
inverse sinustransformasie
inverse steekproefneming
inverse transformasiemetode
inverse verdeling
inverse waarskynlikheid
inversie
invloed
invloed
invloedfunksie
invloedryke waarneming
invloedskromme
Irwin-verdeling
Ising-Stevens-verdeling
isodines
isokurties
isokurtose
isometriese kaart
isomorfisme
isotoniese regressiefunksie
isotropie
isotropiese verdeling
itemanalise
itemanalise
iteratief-herweegde kleinste kwadrate
iteratiewe geweegde kleinste kwadrate
iteratiewe proporsionele passing
iteratiewe proporsionele skalering
jaarlikse maksimum metode
James-Stein-beramer
Jensen se ongelykheid
Jiřina- sekwensiŽle prosedure
John se sikliese onvolledigeblok-ontwerp
Johnson se stelsel
Johnson-Mehl-model
Jolly-Seber-model
Jonckheere se k-steekproeftoets
Jordan se identiteit
j-uitsnit
j-uitsnitvariansieberamer
J-vormige verdeling
Kagan-Linnik-Rao-stelling
Kaiser-Guttmann-kriterium
Kaiser-Meyer-Olkin-maatstaf van steekproefnemingstoereikendheid
kalibrering
Kalman-filter
Kamat se toets
kanaal-vryheidsgrade
kanonies
kanoniese korrelasie
kanoniese matriks
kanoniese veranderlike
kansgetalgenerator
kansrelatief
kansverhouding
Kantorowitch se stelling
Kaplan-Meier-beramer
kappa
kappiematriks
Kapteyn se transformasie
Kapteyn se verdeling
karakterisering
karakteristiek
karakteristieke funksie
karakteristieke funksionaal
Kšrber se metode
kardioÔede verdeling
kartogram
kaskadeproses
katastrofeteorie
kategorie
kategoriese data
kategoriese veranderlike
kategoriese verdeling
kategorieteorie
Kendall se S-telling
Kendall se tau
Kendall se terminologie
kenmerkseleksie
kepstrum
kernberaming
kerndigtheidsberamer
kerngladstryking in regressie
Kesten se proses
ketting
kettingbinomiaalmodel (Greenwood)
kettingblokontwerp
kettinggrafiek
kettinggrafiekmodel
kettingindeks
kettingrelatief
keuringsfunksie
keuringsfunksie
keuringsontwerp
k-gemiddeldes-trosvorming
Khintchine se stelling
Kiefer-Wolfowitz-proses
k-klas-beramer (Theil)
klas
klasmiddelpunt
klassifikasie
klassifikasie-en-regressiebome
klassifikasiestatistiek
klassimbool
kleinste absolute afwykings-metodes
kleinste absolute afwykings-regressie
kleinstebetekenisvolleverskil-toets
kleinstekwadrate- veralgemeende inverse
kleinstekwadrateberamer
kleinstekwadratemetode
kleinstevariansieverskil-metode
kliniese proewe
klokvormige kromme
klonteffek
Klotz se toets
knakpunttoets
knaktoets
Knox se toets
Knut Vik-vierkant
koŽffisiŽnt van totale bepaaldheid
koŽffisiŽnt
kograduering
koherensie
koherensie
koherensiebeginsel
koherente struktuur
kohort
kohortlewenstabel
kohortstudies
kol
kollektiewe indeks
kollektiewe trosanalise (begin by die individuele waarnemings waar trosse gegenereer word deur die kombinering van soortgelyke individue of groepe)
kollineariteit
kollineariteitsbeÔnvloedende waarnemings
Kolmogorov-aksiomas
Kolmogorov-ongelykheid
Kolmogorov-Smirnov-toets
Kolmogorov-Smirnov-verdelings
Kolmogorov-stelling
Kolmogorov-vergelykings
Kolmogorov-voorstelling
kombinatoriese magsgemiddelde
kombinatoriese metodes
kombinatoriese toets
kommunaliteit
kommunikeer (van toestande in 'n Markov-ketting)
kommunikerende klas
komokurties
kompakte tros
kompartementmodelle
kompenseerfout
komplekse abnormale kromme
komplekse demodulasie
komplekse eenheid
komplekse eksperiment
komplekse Gauss-verdeling
komplekse tabel
komplekse Wishart-verdeling
komponentanalise
konfigurasie
konformiteit
konkomitansie
konkomitante veranderlike
konkordansiekoŽffisiŽnt
konsekwente beramer
konsekwente toets
konsekwentheid
konsekwentheidskoŽffisiŽnt
konsentrasie
konsentrasie-ellips
konsentrasie-indeks
konsentrasiekoŽffisiŽnt
konsentrasiekromme
konsentrasieparameter (by Von Mises-verdeling)
konserwatiewe proses
konserwatiewe vertrouensinterval
kontinue populasie
kontinue proses
kontinue steekproefplanne
kontinue stogastiese veranderlike
kontinue waarskynlikheidsverdeling
kontinuÔteit
kontinuÔteitskorreksie
kontoervlak
kontragraduering
kontras
kontrole
kontrolekaart
kontrolemetode
kontroleperke
kontrolepunt
konvergensie in maat
konvergensie in waarskynlikheid
konvergensie in waarskynlikheid
konvolusie
Konyus-indeks
Konyus-voorwaardes
koŲrdinatograaf
koppeling
Koroljuk se stelling
korpuskulÍre probleem
korreksiefaktor
korrelasie
korrelasie-indeks
korrelasiekoŽffisiŽnt
korrelasiematriks
korrelasieoppervlak
korrelasietabel
korrelasieverhouding
korrelogram
kortste vertrouensintervalle
korttermynfluktuasie
kospektrum
kostefunksie
Kounias se ongelykheid
kousale kettingmodel
kousale veranderlike
kousale verdeling
kousaliteit
kovariansie
kovariansieanalise
kovariansiefunksie
kovariansiekern
kovariansiematriks
kovariansiematriks
kovariansiestasionÍre proses
kovariant
kovariasie
kovarimin
koveranderlike
KrigeÔng
krimpberamer
kripto-deterministiese proses (Whittaker)
kriterium
kritieke gebied
kritieke kwosiŽnt
kritieke waarde
kromlynige eksponensiaalfamilie
kromlynige korrelasie
kromlynige regressie
kromlynige tendens
kromme van gelyke opsporingsvermoŽ
kromme van gemiddelde digtheid
krommepassing
Kronecker-matriksproduk
Kronecker-produk (van Ďn ontwerp)
kruisamplitudespektrum (spektrum van die korrelasie van amplitudes van twee tydreekse)
kruisgeldigheidsbepaling
kruisgeldigheidskriterium
kruisgewigindeks
kruisintensiteitsfunksie
kruiskorrelasie
kruiskovariansie
kruisspektrum
kruisvariasiewydte
Kruskal-statistiek
Kruskal-Wallis-toets
k-statistieke (Fisher)
k-steekproefprobleem
K-toets (Mann)
kubieke ontwerpe met drie geassosieerde klasse (Raghavarao-Chandrasekhararao)
kubieke rooster
kubusagtige roosterontwerp
Kuder-Richardson-formule
Kuiper-statistiek
Kullback-Leibler-afstandsfunksie
Kullback-Leibler-inligtingsgetal
kumulant
kumulant
kumulantvoortbringende funksie
kumulatiewe chi-kwadraatstatistiek
kumulatiewe fout
kumulatiewe frekwensiefunksie
kumulatiewe frekwensiekromme
kumulatiewe gevaar
kumulatiewe insidensie
kumulatiewe normaalverdeling
kumulatiewe proses
kumulatiewe risiko
kumulatiewesom-kaart
kumulatiewesom-verdeling
kurtiese kromme
kurtose
kusomkaart
k-verhouding
k-verhoudingstoets
kwadraatgebeurlikheid
kwadraatsom van afwykings
kwadrantafhanklikheid (volgens Lehmann )
kwadratiese beramer
kwadratiese eksponensiaalmodel
kwadratiese gemiddelde
kwadratiese programmering
kwadratiese respons
kwadratiese vorm
kwadratuurspektrum
kwadrinormaalverdeling (van Pomanowski )
kwalitatiewe data
kwalitatiewe interaksie
kwaliteit van amptelike statistiek
kwaliteitskontrole
kwaliteitskontrolekaart
kwaliteitsverstelde lewensjaar
kwantaalrespons
kwantiel
kwantiel-kwantielstipping
kwantitatiewe data
kwantitatiewe respons
kwantumhipotese
kwantumindeks
kwartiel
kwartielafwyking
kwartielrigtings
kwartielskeefheidsmaat
kwartielskeefheidsmaatstaf
kwartielvariasie
kwartimaks
kwartimin
kwasie-aanneemlikheid
kwasie-eksperimente
kwasie-ewekansige steekproefneming
kwasiefaktoriaalontwerp
kwasiekompakte tros
kwasie-Latynse vierkant (volgens Yates )
kwasie-maksimumaanneemlikheidsberamer
kwasie-Markov-ketting
kwasiemediaan
kwasie-Newton-metodes
kwasienormaalvergelykings
kwasie-onafhanklikheid (volgens Goodman)
kwasievariasiewydte (volgens Mosteller)
kwintiele
kwosiŽntregressie (volgens Wold )
kwotasteekproef
L1-metriek
L1-norm
L2-assosiasieskema
L2-metriek
Lachenbruch se metode
laerorde-sydigheidsberamer
Lagrange-vermenigvuldigerstoets
Laguerre-polinome
lambdagram
lambdakriterium
Lancaster se chi-kwadraat-opdeling
Langevin-verdelings
langslewende funksie
Laplace se opvolgwet
Laplace se stelling
Laplace-benadering
Laplace-Lťvy-stelling
Laplace-transformasie
Laplace-verdeling
Laspeyres-indeks
Laspeyres-Konyus-indeks
lasso
latberaming
latente struktuur
latente vektor
latente veranderlike
latente veranderlike
latente-eienskap-analise
latenteklas-analise
Latynse hiperkubussteekproefneming
Latynse kubus
Latynse reghoek
Latynse vierkant
Laurent-proses
L-beramer
LD50
ledige periode
leŽsel-toets
Legendre-polinome
legit
Lehmann se toets
Lehmann-alternatiewe
Lehmann-Scheffť-stelling
leptokurtose
Leslie se toets
Leslie-matriks
Lťvy se stelling
Lťvy-Cramťr-stelling
Lťvy-Khintchine-voorstelling
Lťvy-Pareto-verdeling
Lťvy-proses
Lťvy-voorstelling
lewensduuroorskrydingstoets
lewensduurverdeling
lewenskwaliteit
lewenstabel
lewenstatistieke
lewensverwagting
Lexis-teorie
Lexis-variasie
Lexis-verdelings
Lexis-verhouding
Liapunov se ongelykheid
Liapunov se stelling
liggaamsmasssa-indeks
Likert-skaal
Lilliefors se toets
Lincoln-indeks
Lindeberg-Feller-stelling
Lindeberg-Lťvy-stelling
Lindley se integraalvergelyking
Lindley se paradoks
Lindley se stelling
lineÍre beperking
lineÍre beramer
lineÍre diskriminantfunksie
lineÍre falingstempoverdeling ('n uitbreiding van die eksponensiaalfalingsverdeling)
lineÍre gemiddeldekwadraat-regressie
lineÍre hipotese
lineÍre korrelasie
lineÍre maksimumaanneemlikheidsmetode (gebruik Taylor-reeksbenaderings van die parsiŽle afgeleides in parameterberaming)
lineÍre model
lineÍre programmering
lineÍre proses
lineÍre regressie
lineÍre sistematiese statistiek
lineÍre strukturele verband (tussen endogene veranderlikes)
lineÍre strukturele verbande
lineÍre tendens
lineÍre voldoendheid
lineo-normaalverdeling
linksafknotting
linkssensorering
Lipschitz-voorwaarde
LISREL
Lloyd se metode
logaritmiese kaart
logaritmiese kansverhouding (Barnard - 'n funksie van die kansverhouding vir en teen)
logaritmiese transformasie
logaritmiesereeks-verdeling (Fisher)
log-chi-kwadraatverdeling
log-F-verdeling
loggammaverdeling
logistiese kromme
logistiese kromme
logistiese proses (waar die koerse afhanklik is van populasiegrootte)
logistiese regressie
logistiese verdeling
logit
logkonvekse toleransiegrense (gebaseer op die Půlya-frekwensiefunksie van orde twee)
loglineÍre modelle
loglogistiese verdeling (Shah en Dave)
loglogtransformasie (herhaalde logaritme van die resiprook van 'n waarskynlikheid)
lognormaal
lognormaalverdeling
lognul-Poisson-verdeling ('n samestelling van 'n Poisson- en 'n logaritmiese reeksverdeling)
lograngtoets
lokale asimptotiese doeltreffendheid (Konijn) ('n uitbreiding van asimptotiese relatiewe doeltreffendheid)
lokale asimptoties-onderskeidendste toets (Neyman - in die onmiddellike omgewing van die nulhipotese)
lokale asimptoties-strengste toets (uitbreiding van lokale asimptoties mees onderskeidende toets vir die geval van meerdimensionale parameters)
lokale onderskeidendste rangtoets (Fraser)
lokale statistiek (Jowett - afgelei van korttermynvergelykings bv. sprongstatistiek)
lokale-aanneemlikheidsberaming
lokaliteit
lokaliteitskaalfamilie
lokaliteitsmaatstaf
lokaliteitsmiddelpunt
lokaliteitsmodel
lokaliteitsparameter
lokaliteitsparameter
Lomax-verdeling
longitudinale opname
loodsopname
lopende lewenstabel
lopendelysmetode
lopies
Lorenz-kromme (kumulatiewe verdeling van veranderlike,bv. inkomste, teenoor kumulatiewe frekwensie)
lot (kwaliteitskontrole)
loterysteekproefneming
Lotka-Volterra-vergelykings
lotkwaliteitsbeskerming
lotvariasie
Lowe-indeks
lowess
Lp-norm
L-statistieke (Dwass)
L-statistieke (Dwass)
L-toetse (Neyman-Pearson)
Lugananni-Rice-formule
lusplan (vir die beraming van standaardfoute in sistematiese steekproefneming)
lyndiagram
lynspektrum ('n spektrumdiagram wat 'n konsentrasie by bepaalde frekwensies toon)
lynsteekproefneming
lyssteekproef
Lyttken se korreksie
maandgemiddelde
maat van 'n gebied
maatkonvergensie
Macaulay se formule
Madow-Leipnik-verdeling
magsfunksieverdeling
magsgemiddelde
magstransformasie
Mahalanobis-afstand ('n maatstaf van die verskil tussen twee populasies)
Makeham-verdeling
maksimum F-verhouding
maksimumaanneemlikheidsberamer
maksimumaanneemlikheidsmetode
maksimumentropie-beginsel
maksimumentropie-metode (om spektraalvensterwydte te beraam)
maksimum-kriterium
maksimumwaarskynlikheidsberamer (Weiss-Wolfowitz)
maks-tipe-prosedures
Mallows se Cp-statistiek
Mann-Kendall-toets
Mann-Whitney toets
Mantel-Haenszel toets
Marcinkiewicz se stelling
Markov-algebra
Markov-beraming
Markov-hernuwingsproses
Markov-ketting ('n Markov-proses wat telbare diskrete toestande en tydstippe het)
Markov-ketting Monte Carlo met omkeerbare sprong
Markov-ketting Monte Carlo
Markov-ongelykheid
Markov-proses (waarin die voorwaardelike verdeling vir 'n toekomstige toestand, gegee die huidige toestand, nie deur kennis van vorige toestande beÔnvloed word nie)
Markov-stogastiese veld
Markov-veld
Marshall-Edgeworth-Bowley-indeks
Marshall-Olkin-verdeling
martingaal
martingaalresidue
maskeringseffek
massamonsterneming
matriks van momente
matrikssteekproefneming (deur rye en kolomme te kies en die verkreŽ kruispunte te gebruik)
Maxwell-Boltzmann-statistieke
Maxwell-verdeling (chi-kwadraatverdeling met drie vryheidsgrade)
M-beramer
M-beraming (Huber)
McDonald-Kreitman-toets
McNemar se toets (vir gelykheid van waarskynlikhede vir gepaarde steekproewe van digotome data)
m-de waardes (bv. ekstreemwaardes waar m gelyk is aan een)
mededingende risiko's
mededingingsproses
mediaaltoets (Quenouille)
mediaan- dodelike dosis
mediaan- effektiewe dosis
mediaan
mediaan-F-toets ('n normaliseringstransformasie)
mediaanlyn
mediaanonsydige vertrouensinterval
mediaanonsydigheid (waar die mediaan eerder as die verwagte waarde as kriterium gebruik word)
mediaanoorlewingstyd
mediaanregressiekromme
mediaanrigting
mediaantoets (van Westenberg-Mood)
meegaande veranderlike
meegaandheid
meegevoeleffek
meerdelige korrelasie
meerdimensionale skalering
meerfaktoriaalontwerp
meerfasige proses (waar geboorte slegs na meer as een fase kan plaasvind)
meerfasige steekproefneming
meerstadiumberaming (Blum-Rosenblatt )
meerstadiumsteekproef
meerstadiumsteekproefneming
meertoestandmodel
meertoppige verdeling
meervariate analise
meerveranderlike analise
meerveranderlike betaverdeling
meerveranderlike betekende rangtoets
meerveranderlike binomiaalverdeling
meerveranderlike Burr-verdeling
meerveranderlike eksponensiaalverdeling
meerveranderlike F-verdeling
meerveranderlike hipergeometriese verdeling
meerveranderlike inverse hipergeometriese verdeling (verwerping van die nulhipotese alhoewel dit korrek is)
meerveranderlike kwaliteitskontrole
meerveranderlike L1-gemiddelde
meerveranderlike magreeksverdeling
meerveranderlike moment
meerveranderlike multinomiaalverdeling
meerveranderlike negatiewe binomiaalverdeling
meerveranderlike negatiewe hipergeometriese verdeling
meerveranderlike normaalverdeling
meerveranderlike Pareto-verdeling
meerveranderlike Pascal-verdeling
meerveranderlike Poisson-verdeling
meerveranderlike Půlya-verdeling
meerveranderlike proses (behels meer as een veranderlike, maar nie noodwendig meer as een parameter nie)
meerveranderlike Tchebychev-ongelykhede
meerveranderlike variansieanalisetabel
meerveranderlike verdeling
meervlakkige deurlopende steekproefplan (wat verskillende steekproeffraksies toelaat)
meervoudige beslissingsmetodes (vir probleme met meer as twee uitkomste of beslissings)
meervoudige beslissingsprobleem (het meer as een alternatiewe hipotese)
meervoudige ewekansige beginpunte (word in 'n vorm van sistematiese steekproefneming gebruik waar meer as een element in elke steekproef geselekteer word)
meervoudige gladstrykmetode (Brown-Meyer) (uitbreiding van eksponensiaalgladstryking)
meervoudige hervangtelling ('n sekwensiŽle uitbreiding van die basiese metode mits hervangwaarskynlikhede konstant bly)
meervoudige imputasie
meervoudige klassifikasie
meervoudige kromlynige korrelasie
meervoudige Markov-proses
meervoudige Poisson-proses
meervoudige Poisson-verdeling
meervoudige regressie
meervoudige rekordstelsel
meervoudige staafkaart (beeld twee of meer eienskappe uit)
meervoudige steekproefneming
meervoudige stratifikasie
meervoudige tydreeks
meervoudige variasiewydtetoets
meervoudige veranderings
meervoudige vergelykings (variansieanalise)
meervoudigefaktor-analise
meervoudigekorrelasie-koŽffisiŽnt
meervoudigevergelykings-model
meervoudigheid
meestersteekproef
meetkundige bewegende gemiddelde
meetkundige gemiddelde
meetkundige variasiewydte
meetkundige verdeling
meetkundige waarskynlikheid
Mellin-transformasie
mengsel van verdelings
mengselverdeling (met stogastiese parameters)
mengselverdeling
meningsopname
meningspeiling
merkbare puntproses
merkerveranderlike
Merrington-Pearson-benadering
mesokurtose
meta-analise
metameter
metode van gesamentlike puntetellings (om voortbringende funksies deur middel van waarskynlikheidsberedenering af te lei)
metode van geselekteerde punte (krommepassing met behulp van 'n subjektief gekose deelversameling punte)
metode van ongeweegde gemiddeldes (in variansieanalise)
metode van oorvleuelende kaarte (om gekoppelde steekproewe met waarskynlikheid proporsioneel tot bv. bevolking en oppervlakte te neem)
metode van regte en verkeerde gevalle
Metropolis-Hastings-algoritme
middelgemiddelde
middelpunt (van 'n reikwydte)
middelrangnommermetode
middelreikwydte
Miller se j-uitsnittoets
Miller-verdeling
Mills-verhouding
minimaal-essensiŽle volledigheid (wat in 'n sin die minimum getal nodige beslissingsreŽls bevat)
minimaal-samehangende ontwerp
minimaal-voldoende statistieke (bevat die minimale getal komponente vir die betrokke parameters)
minimaks- robuuste beramer (Huber - het die kleinste maksimum variansie oor die onderliggende verdelings)
minimaksbeginsel (Wald )
minimaksberaming
minimaksberoubeginsel
minimaksstrategie
minimum chi-kwadraat
minimum logit chi-kwadraat (beramingsmetode)
minimum normit chi-kwadraatberamer (van die kumulatiewe normaalverdeling)
minimum volledigheid (van 'n klas beslissingsfunksies)
minimumdiskriminasie-inligtingstatistiek (die "
minimumnorm- kwadratiese beraming (van die variansies in die Gauss-Markov- lineÍre model)
minimumspanboom
minimumvariansie- lineÍre onsydige beramer (d.i. vir 'n lineÍre hipotese, een wat - volgens die Gauss-Markov-stelling op kleinste kwadrate gebaseer is)
minimumvariansie
Minitab
Minkowski se ongelykheid
MINQUE
misrekening
Mitscherlich-vergelyking
modaliteit
model I
model II
model met foute in veranderlikes
model
modelvergemiddelding
modus
moment van negatiewe orde (verwagte waarde van mag van resiprook)
moment
moment
momentberamer
momentematriks
momentemetode
momenteverhouding
momentkoŽffisiŽnt
momentvoortbringende funksie
monotone aanneemlikheidsverhouding
monotone regressie
monotone struktuur
monster
Monte Carlo EM-algoritme
Monte Carlo-metode
Monte Carlo-toets
Mood se W-toets
Mood-Brown-beraming (van 'n lyn)
Mood-Brown-mediaantoets
Mood-Brown-mediaantoets
Moore-Penrose-inverse ('n unieke veralgemeende inverse)
moraalgrafiek
Moran se toetsstatistiek
morfometrika
Morgenstern-verdeling
Mortara-formule
Moses se rangsoortige dispersietoets
Moses-toets
Mosteller se k-steekproef-glytoets
MOSUM-prosedures
m-rangordeningsprobleem
m-statistiek
multibinomiaaltoets (van die hipotese dat 'n versameling voorwerpe ewe verdienstelik is)
multikollineariteit
multilineÍre proses (Parzen )
multimodale verdeling
multinomiaalverdeling
multiplikatiewe proses
Murthy se beramer
N.E.D.
naastebuurpunt-metodes
naastebuurpunt-trosvorming
nabyheid
nabyheidsanalise
nabyheid-stelling van Wold
nadelige veranderlike
natuurlik-toegevoegde a priori-verdeling (waaraan waardes toegeken word om 'n inligtende a priori-verdeling te vorm)
negatief-positiewe tekensveranderingspunt
negatiewe binomiaalverdeling
negatiewe eksponensiaalverdeling
negatiewe hipergeometriese verdeling
negatiewe moment
negatiewe multinomiaalsteekproefneming
negatiewe multinomiaalverdeling
neiging
Nelson-Aalen-beramer
net
netsteekproefneming
netto korrelasie
netwerkinligtingskriterium
netwerksteekproefneming
neurale netwerk
neutrale kromme
newelversamelingsleer
Newman-Keuls-toets
Newton-Raphson-metode
Neyman se faktorisasiestelling
Neyman se kortste onsydige vertrouensintervalle
Neyman se psi-kwadraattoets
Neyman-model
Neyman-Pearson-lemma
Neyman-Pearson-teorie
Neyman-Scott-model
Neyman-toedeling
niebepaaldheidskoŽffisiŽnt
niebepalingskoŽffisiŽnt
nie-ewekansige steekproef
nie-ignoreerbare nierespons
nielineÍre korrelasie
nielineÍre regressie
nienakoming
nienormaalpopulasie
nienulhipotese
nie-ooreenstemmende steekproef (Pitman)
nie-ooreenstemming
nie-ortogonale data
nieparametries
nieparametriese deltametode
nieparametriese maksimum aanneemlikheid
nieparametriese toleransiegrense
nieparametriese vertrouensintervalle
nie-reduseerbare Markov-ketting
niereŽlmatige beramer
nie-reŽlmatige kollektief (Von Mises)
nie-rekursiewe residu
nie-respons
niesentrale betaverdeling
niesentrale chi-kwadraatverdeling
niesentrale F-verdeling
niesentrale F-verdeling
niesentrale meerveranderlike betaverdeling
niesentrale t-verdeling
niesentrale vertrouensinterval
niesentrale Wishart-verdeling
niesentraliteitsparameter
niesinguliere verdeling
niesirkulÍre statistiek
niestasionÍre proses
niesteekproeffout
nieterugkerende toestand
niewaargenome strengelaar
Noether se toets vir sikliese tendens
nomogram
normaaldeviaat
normaaldeviaat
normaaldispersie
normaalekwivalentdeviaat
normaaltellingstoets
normaalverdeling
normaalvergelykings
normaalwaarskynlikheidspapier
normale inspeksie
normalisering van frekwensiefunksie
normalisering van tellings
normaliseringstransformasie
normaliteitstoets
normit
NORMIX
noukeurigheid
nukleotieddiversiteit
nulafgeknotte negatiefbinomiaalverdeling
nuldifferensie
nulhipotese
nulpuntmoment
nulpuntmoment
nulsomspel
nulwederkerende toestand
numeriese taksonomie
nutsteorie
nuttigheidsteorie
nuut-beter-as-gebruik-verdeling
Nyquist-frekwensie
Nyquist-interval
Nyquist-Shannon-stelling
O:PP-tipe ontwerp
oblimaks
Occam se skeermes
of van die eerste soort (Eisenhart)
of van die tweede soort (Eisenhart)
ogief
oktiele
omegakwadraat-toets
omgekeerde betaverdeling
omgekeerde Dirichlet-verdeling
omgekeerde faktoriaalreeksverdeling
omgekeerde korrelasie
omgekeerde verdeling
omgewingstatistiek
omhullende onderskeidingsfunksie
omhullende onderskeidingsvermoŽ
omhullende risikofunksie
omkeerbare relasie
omkeertoets
omkering
omkeringsindeks
omvangryke groottes
omvangryke steekproefneming
onaanneemlikheidsverhouding
onaanvaarbare kwaliteitspeil
onafhanklike aksie
onafhanklike pogings
onafhanklike sensorering
onafhanklike veranderlike
onafhanklikheid
onafhanklikheidsfrekwensie
onbeperkte ewekansige steekproef
onbetroubaarheid
onderbroke verdelings
onderdispersie
onderhoudvoerdersydigheid
onderskeidendste kritieke gebied
onderskeidendste rangtoets
onderskeidendste toets
onderskeidingsvermoŽ
onderskeidingsvermoŽdoeltreffendheid
onderskeidingsvermoŽfunksie
ondersoek
onderste kontrolegrens
onderste kontroleperk
onderste kwartiel
ondoeltreffende beramer
ondoeltreffende statistiek
onegte a priori-verdeling
onegte proses
onegte verdeling
oneindigbaie-liggings-model
oneindige deelbaarheid
oneindige populasie
oneweredige subklasgetalle
ongelyke subklasse
ongelykheidskoŽffisiŽnt (Theil)
ongelyksoortigheid
ongelyksoortigheidsindeks
ongereduseerde ontwerpe
ongeweegde gemiddelde
ongunstigste familie
ongunstigste verdeling
onsensitiwiteit
onsinnige korrelasie
onsydige beramer
onsydige beramingsvergelyking
onsydige fout
onsydige kritieke gebied
onsydige steekproef
onsydige toets
onsydige vertrouensintervalle
ontaarde verdeling
ontaarde verdeling
ontbindbare gebalanseerde onvolledige blokontwerp
ontbindbare modelle
ontbindbare ontwerpe
ontbinding
ontbrekende data
ontbrekende-inligtingsbeginsel
ontbrekendewaarde-tegniek
ontmoetingsverdeling
ontoelaatbare beramer
ontplofbare proses
ontplofbare stogastiese differensievergelyking
ontspanne ossillasie
ontwerpmatriks
ontwerpoptimaliteit
ontwerpvergelyking
onverstelde moment
onvolledige betafunksie
onvolledige blok
onvolledige data
onvolledige gammafunksie
onvolledige Latynse vierkant
onvolledige moment
onvolledige multiresponsontwerp
onvolledige sensus
onwaar negatief
onwaar positief
oombliklike sterftekoers
oombliklike toestand
oop klasse
oop sekwensiŽle skema
oopantwoordvraag
oorbodige veranderlike
oordeelsteekproef
oordrageffek
oordragfunksie
ooreenkoms
ooreenkomsanalise
ooreenstemmende steekproef
ooreenstemming
ooreenstemmingsanalise
ooreenstemmingskoŽffisiŽnt
ooreenstemmingskoŽffisiŽnt
oorerflikheid
oorgangsintensiteit
oorgangsmatriks
oorgangstoestand
oorgangswaarskynlikheid
ooridentifikasie
oorlewingsanalise
oormaatskoŽffisiŽnt
oormatige dispersie
oorsaaklike kettingmodel
oorsaaklike veranderlike
oorsaaklike verdeling
oorsaakspesifieke gevaarfunksie
oorsigte
oorsigtelike uitbeelding
oorskakelontwerp
oorskakelproef
oorskrydings
oorskrydingstoetse
oorslaanvrye proses
oorvleuelende steekproefeenhede
oorvleuelingsontwerp
op- en Op-notasie
opbrengsmatriks
opeenhopingsprobleme
opeenvolgendeverskille-statistiek
op-en-af-metode
operasionele navorsing
opname
opnamefoute
opnamegewig
opnamemetodologie
opname-ontwerp
oppervlaktesteekproefneming
oppervlaktevergelykbaarheidsfaktor
op-risiko-waarde
opstelling (n)
optelling van stogastiese veranderlikes
optimale asimptotiese toets
optimale lineÍre voorspeller
optimale statistiek
optimale stopreŽl
optimale stratifikasie
optimale toedeling
optimale toets
opvolg
opwaartse sydigheid
Ord-Carver-stelsel
orde van interaksie
orde van koŽffisiŽnte
orde van stasionariteit
ordebehoudende regressiefunksie
ordestatistieke
ordinasie
organiese korrelasie
Ornstein-Uhlenbeck-proses
ortante waarskynlikhede
ortogonaal
ortogonale funksies
ortogonale ontwerp
ortogonale polinome
ortogonale projeksie
ortogonale proses
ortogonale regressie
ortogonale skikkings
ortogonale toetse
ortogonale transformasie van stogastiese veranderlikes
ortogonale vierkante
ortonormale stelsel
ossillasie
ossillasie-indeks
ossillerende proses
O-statistieke
ouderdom-geslag-verstelde koers
ouderdom-periode-kohorteffekte
ouderdomsafhanklike geboorte-en-sterfteproses (wanneer die geboorte- en sterftekoerse oor 'n tydperk nie konstant is nie, maar van die ouderdom van die betrokke individu of groep afhanklik is)
ouderdomsafhanklike vertakkingsproses ('n algemene vorm van leeftydsverdeling)
ouderdomspesifieke koers
ouderdomspesifieke mortaliteitskoers
ouderdomspesifieke sterftekoers
ouderdomspesifieke sterftesyfer (die waarskynlikheid dat 'n entiteit wat vir 'n bepaalde tydsperiode oorleef het, in die daaropvolgende tydsperiode sal sterf)
ouderdomverstelde koers
outokorrelasie
outokorrelasiefunksie
outokorrelasiekoŽffisiŽnt
outokorrelasiekoŽffisiŽnt
outokovariansie
outokovariansiefunksie
outokovariansievoortbringende funksie
outomatiese interaksievasstelling
outomatiese modelseleksie
outonome vergelykings
outoregressie
outoregressiekwantiel
outoregressierangtellings
outoregressiewe bewegendegemiddelde-proses
outoregressiewe geÔntegreerde bewegendegemiddelde-proses
outoregressiewe model
outoregressiewe proses
outoregressiewe reeks
outoregressiewe transformasie
outoregressiewe voorwaardelike heteroskedastisiteitsmodel
outospektrum
p*-formule
paarsgewyse onafhanklikheid
Paasche se indeks
Paasche-Konyus-indeks
Palgrave se indeks
Palm se stelling
Palm-funksie
paneeldata
paneelstudie
Papadakis se metodes
parallellynessai
parameter
parameterortogonaliteit
parameterpunt
parametriese hipotese
parametriese programmering
Pareto-indeks
Pareto-indeks
Pareto-kromme
Pareto-tipe-verdeling
Pareto-verdeling
parsiŽle assosiasie
parsiŽle gebeurlikheid
parsiŽle kleinste kwadrate
parsiŽle korrelasie
parsiŽle korrelogram
parsiŽle meervoudigekorrelasie-koŽffisiŽnt
parsiŽle outokorrelasie
parsiŽle rangkorrelasie
parsiŽle reekskorrelasie
parsiŽle regressie
parsiŽle strengeling
Pascal-verdeling
pasgehalte
patroonfunksie
patroonherkenning
patroonsteekproefneming
Pearl-Read-kromme
Pearson se soortgelykheidskoŽffisiŽnt
Pearson-chi-kwadraattoets
Pearson-Durbin-verhouding
Pearson-korrelasiekoŽffisiŽnt
Pearson-kriterium
Pearson-kromme
Pearson-residu
Pearson-skeefheidsmaatstaf
Peek se ongelykheid
peilkaart
perdeskoeneffek
periode van 'n toestand
periode
periodiese proses
periodogram
Perk se verdeling
perkolasieproses
permutasietoetse
perseel
persentasiediagram
persentasiepunt
persentasieverdeling
persentiel
persentielvertrouensinterval
persoonjare
Peters se metode
p-funksie
phi-koŽffisiŽnt
piek oor drempel
piek
piktogram
Pillai se spoortoets
pistimetriese waarskynlikheid
Pitman se toetse
Pitman-beramer
Pitman-doeltreffendheid
Pitman-Morgan-toets
Plackett se reghoekige verdeling
Plackett se uniforme verdeling
plasebo
platikurtose
poging
Poisson- afgeknotte normaalverdeling
Poisson se wet van groot getalle
Poisson-benadering
Poisson-betaverdeling (volgens Holla-Bhattacharya)
Poisson-binomiaalverdeling
Poisson-Dirichlet-proses
Poisson-dispersie-indeks
Poisson-Lexis-verdeling
Poisson-Markov-proses
Poisson-normaalverdeling
Poisson-Pascal-verdeling
Poisson-proses
Poisson-trosproses
Poisson-variasie
Poisson-verdeling
Poisson-waarskynlikeidspapier
Poisson-woud
poli-k
polinoomregressie
polinoomtendens
poli-spektra
politome tabel
Pollaczek se formule
Pollaczek-Khintchine-formule
Pollaczek-Spitzer-identiteit
Půlya se stelling
Půlya se verdeling
Půlya-Aeppli-verdeling
Půlya-Eggenburger-verdeling
Půlya-frekwensiefunksie van orde twee
Půlya-proses
poolwigdiagram
populasie
populasie
positief-binomiaalverdeling
positief-hipergeometriese verdeling
positief-wederkerende toestand
positiewe korrelasie
positiewe skeefheid
post-stratifikasie
Potthoff se toets
P-P-stipping
presies geÔdentifiseerde model
presisie
presisiematriks
presisiematriks
presisiemodulus ('n maatstaf van veranderlikheid gebaseer op die resiprook van die standaardafwyking)
Priestly se P(lambda)-toets
primÍre steekproefeenheid
probit
probitanalise
probitregressielyn
probleem van die Nyl
Procrustes-metode
produkbinomiaalmodel
produkintegraal
produkmoment (uitbreiding van begrip na meerveranderlike situasie)
produkmomentkorrelasie
produsenterisiko
proef
profiel-aanneemlikheid
profielanalise
prognostiese faktor
progressief-gesensoreerde steekproefneming
progressiewe gemiddelde
projeksie
projeksienajaging
proporsionele steekproefneming
proporsionele subklasgetalle
proporsionelegevare-model
proporsionelekansverhouding-model
proposionele frekwensie
proseduresydigheid
proses met onafhanklike inkremente
prosesgemiddelde fraksie defektief
prosesseringsfout
prospektiewe studie
protokol
prysindeks
pryskompensasie-indeks
prysrelatief
prysverhouding
pseudo-aanneemlikheid
pseudo-ewekansige getalle
pseudofaktor
pseudoÔnverse
pseudospektrum
pseudowaardes van die j-uitsnit
psigometrie
psi-kwadraatstatistiek
p-statistieke (Roy )
publikasiesydigheid
puntberaming
puntbinoom
puntdigtheid
puntediagram
puntediagramgladstryker
puntediagrammatriks
puntprosesse
puntsteekproefneming
puntstipping
punttweedelingskorrelasie
p-waarde
Q-Q-stipping
Q-tegniek
Quenouille se toets
R
raakheid (in beraming)
raamwerk
radiko-normaalverdelings (van Pomanovski)
Radon-Nikodym-stelling
Raikov se stelling
randeffekte
randkategorie (een van die frekwensieklasse van 'n randklassifikasie)
randklassifikasie (bv. die ry- of kolomtotale in 'n tweeveranderlike klassifikasie)
randverdeling (die onvoorwaardelike verdeling van laer orde wat uit 'n meerveranderlike verdeling verkry word)
rang
ranggeweegde gemiddelde
rangkorrelasie
rangordestatistieke
rangtellings
rangtransformasie
rangverewekansigingstoetse
rankit
Rao se tellingstoets
Rao-Blackwell-stelling
Rao-Kupper-model
Rasch-model
Rayleigh-toetse
Rayleigh-verdeling
R-beramer
realisasie
Reed-Frost-model
Reed-MŁnch-metode
reeks- lineÍre rangstatistieke
reeks
reeksgebalanseerde ry
reekskorrelasie
reeksontwerp
reekssteekproefinspeksieskemas
reekstoue
reekstros
reeksvariasie
reeksverdunningsessaiering
reeksvorming
reŽlmatige groepdeelbare onvolledige blokontwerp
reŽlmatige Markov-hernuwingsproses
reŽlmatige toestand
reflekterende versperring
regenererende proses
reggestelde indeks
reghoekige assosiasieskema (van Vartak )
reghoekige ontwerp (van Tharthare )
reghoekige rooster
reghoekige verdeling
reglynige tendens
regressie- ekwivariante beramer
regressie
regressie-afhanklikheid (volgens Lehmann )
regressieberaming
regressiediagnostiek
regressiekoŽffisiŽnt
regressiekromme
regressiekwantiel
regressielyn
regressie-oppervlak
regressierangtellings
regressogram
regse normaalverdeling
regstellende inspeksie
reguliere beramer
reguliere beste asimptotiese normaalberamer
reguliere stasionÍre puntproses
regverdige spel
rekenaarintensiewe metodes
rekenkundige gemiddelde
rekenkundige verdeling
rekordkoppeling
rekordtoetse
rekursiewe algoritme
rekursiewe residu
rekursiewe stelsel
relatiewe doeltreffendheid (van 'n beramer)
relatiewe doeltreffendheid (van 'n steekproefontwerp)
relatiewe doeltreffendheid (van 'n toets)
relatiewe frekwensie
relatiewe indeks
relatiewe inligting (volgens Yates )
relatiewe kansverhouding
relatiewe presisie
relatiewe risiko
relatiewe sterkte
relatiewe transvariansie-oppervlakte
relatiewe variansie
repeterende groepsteekproefnemingsplan
replikasie
reproduseerbaarheid
residu
residuele wagtyd
residuvariansie
respons
responsfout
responsie
responsie-indeks
responsindeks
responsmetameter
responsoppervlak
responsoppervlak-ontwerpe
responstydverdeling
retrospektiewe studie
retrospektiewe veranderingspuntprobleem
Rhodes se verdeling
riditanalise
Riemann-verdeling (van Zipf )
rifregressie
rig (v)
rigtingsdata
Ripley se statistieke
risiko
risikofaktor
risikofunksie
risikoverhouding
Robbins-Munro-proses
robuuste beramer
robuustheid
roete-analise
roetesteekproefneming
Room se vierkante
roosdiagram
roosterontwerp
roostersteekproefneming
roostersteekproefneming
roosterverdelings
roostervierkant
Rosenbaum se toets
rotasie
rotasiesteekproefneming
roteerbare ontwerp (volgens Box-Hunter )
rou data
rou telling
Round-Robin-ontwerp
Roy se maksimumwortelkriteria
R-proses
R-tegniek
ruimtelike mediaan
ruimtelike puntproses
ruimtelike sistematiese steekproef
ruimtelike statistiek
ruimte-tyd-trosvorming
ruis
Rutherford se aansteeklikheidsverdeling
saalpunt
saalpuntbenadering
saalpuntuitbreiding
saambinding
saamgaande afwyking
saamgeperste perke
saamgestelde beramer
saamgestelde hipergeometriese verdeling
saamgestelde hipotese
saamgestelde indeks
saamgestelde lyndiagram
saamgestelde negatiefmultinomiaalverdeling
saamgestelde Poisson-verdeling
saamgestelde Poisson-verdeling
saamgestelde staafkaart
saamgestelde steekproefskema
saamgestelde verdeling
saamgevoegde variansietoets (gebruik in verband met multimodale data)
saamsmeltingsproses
saamvloeianalise
saamvloeiende verband
saamvoeging van foute
saamvoeging van klasse
saamvoeging
saamvoegingsmodel (wanneer die veranderlikes binne 'n ekonomiese model self uit groepe of individuele veranderlikes gekonstrueer word)
saamvoubaarheid
Sacks se stelling
sakstipping
samehang
samehang
samehangindeks
samestellingsdata
SAS
Satterthwaite se toets
SB-,SU-verdelings (van Johnson )
Schach se tweesteekproeftoetse
Scheffť se toets
Schuster-periodogram
Schwarz se ongelykheid
seisoensvariasie
sekerheidsekwivalensie
sekondÍre eenheid
sekondÍre proses
sekretarisprobleem
sektordiagram
sektorkaart
sekulÍre tendens
sekwensiŽle analise
sekwensiŽle beraming
sekwensiŽle chi-kwadraattoets
sekwensiŽle T2-toets
sekwensiŽle toets
sekwensiŽle toleransiegebied
sekwensiŽle veranderingspuntprobleem
sekwensiŽle waarskynlikheidsverhoudingstoets (van Wald)
seleksie met arbitrÍre waarskynlikheid
seleksie met veranderlike waarskynlikheid
seleksie met waarskynlikheid eweredig aan grootte
seleksiesydigheid
selektiefste vertrouensinterval (dek alternatiewe of "
selfhernuwende aggregaat
selfrekwensie
selfsoortgelyke proses
selftoegevoegde Latynse vierkant
selfvermydende stogastiese bewegings
selfwegende steekproef
selmodel
semigemiddeldesmetode
semi-interkwartielvariasiewydte
semi-invariant
semi-Latynse vierkant
semilogaritmiese kaart
semi-Markov-proses
semimartingaal
seminormaalverdeling
semiparsiŽle korrelasiekoŽffisiŽnt
semistabiele wet
semistasionÍre proses
semivariasiewydte
semivariogram
sensitiwiteit en spesifiekheid
sensitiwiteitsanalise
sensitiwiteitsdata
sensitiwiteitsfunksie
sensorering na regs
sensorering
sensus
sensusverdeling
sentrale faktoriaalmomente
sentrale limietstelling
sentrale moment
sentrale neiging
sentrale vertrouensinterval
sentraleplek-teorie
sentroÔedmetode
sespunt-essai
sespunt-yking
sferiese gemiddelde rigting
sferiese normaalverdeling
sferiese standaardfout
sferiese variansie
sferiese variansiefunksie
sferiese verdeling
sferies-simmetriese verdelings
sfering
sferisiteitstoetse
Shannon-Wiener-indeks
Shapiro-Wilk-toets
Sheppard se korreksies
Sherman se toetsstatistiek
Shewhart-kontrolekaart
Short-verdeling
Siegel-Tukey-toets
siekte-dood-model
sielkundige waarskynlikheid
sifberamer
siftingsinspeksie
siftingsontwerp
sigaretkaartverdeling
sigblad
sikliese ontwerp
sikliese reeks
sikliese volgorde
siklus
silindriesroteerbare ontwerp
simmetrie
simmetriese faktoriaalontwerp
simmetriese ongelyke blokrangskikking
simmetriese sirkelverdeling
simmetriese stabiele verdeling
simmetriese steekproefneming
simmetriese toets
simmetriese verdeling
simpleksalgoritme
simpleksmetode
simpleksmodelle
simpleksontwerpe
simpleks-sentroÔede ontwerp (volgens Scheffť)
Simpson se paradoks
simulasiemodel
simuleerder
sinergie
singuliere verdeling
singuliere wegingsontwerp
singulierewaarde-ontbinding
sintese van variansie
sinuslimietstelling
sirkel- gemiddelde afwyking
sirkel- gemiddelde verskil
sirkel- uniformeverdeling
sirkeldrietalle
sirkelformule
sirkelhistogram
sirkelkwartielafwyking
sirkelnormaalverdeling
sirkelreekskorrelasiekoŽffisiŽnt
sirkelreikwydte
sirkelroosterverdeling
sirkeltoets
sirkeltriades
sirkelverdeling
sistematies
sistematiese fout
sistematiese ontwerp
sistematiese statistiek (van Mosteller)
sistematiese steekproef
sistematiese variasie
sistematiese vierkant
skaalekwivariante beramer
skaalparameter
skaalparameter
skakelanalise
skakelfunksie
skakeling
skakelrelatief
skandeerstatistiek
skedastiese kromme
skedastisiteit
skeefheid
skeefheid
skeefheidskromme
skeefnormaalverdeling
skeiding-stelling
skema van verskuilde periodisiteit
skewe korrelasie
skewe verdeling
skikking
Skitovich-Darmois-stelling
skoelustoets
skoenlusmetodes
skoenlussaanvoeging, steekproef-hersteekproefaggregasie
skok-en-fout-model
skokmodel
skootruis
S-kromme
skuinsfaktor
skynaanneemlikheid
skynassosiasie
skynbare assosiasie
skynbehandeling
skynfaktor
skynkorrelasie
skynveranderlike
skynwaarneming
sleggeaard
sloer (v)
sloering (n)
sloeringshisterese
sloeringskorrelasie
sloeringskovariansie
sloeringsregressie
Slutsky se lemma
Slutsky se stelling
Slutsky-proses
Slutsky-Yule-effek
Smirnov-Birnbaum-Tingey-verdeling
Smirnov-toetse
Snedecor se F-verdeling
sneeubalsteekproefneming
snoeiing
solidusverdeling
som van kwadrate van residue
som van magte
sonaalpolinoom
soortgelyke aksie
soortgelyke gebiede
spaarsaamheidsbeginsel
span
spanning
Spearman se maatstaf
Spearman se rangkorrelasiekoŽffisiŽnt
Spearman se rho
Spearman-beramer
Spearman-Brown-formule
Spearman-Kšrber-metode
Spearman-tweefaktorstelling
spektraaldigtheid
spektraalfunksie
spektraalgemiddelde
spektraalgewigsfunksie
spektraalontbinding
spektraalvenster
spektraalverdelingsfunksie
spektrum
spelteorie
Spencer-formule
spesiegetal-probleem
spesie-oorvloed-probleem
spesifieke faktor
spesifieke koers
spesifiekheid (van Ďn eienskap)
spesifikasiesydigheid
spesifisiteit (bv. by faktorontleding)
spilgrootheid
spits
Spitzer se identiteit
splitperseelmetode
splitperseelontwerp
splitperseelstrengeling
splittoetsmetode
S-PLUS
spoorkorrelasie
spreiding
spreidingdiagramgladstryker
spreidingsdiagram
spreidingsdiagrammatriks
spreidingskoŽffisiŽnt (van Frisch )
spreitabel
sprongmatriks
sprongstatistiek
SPSS
St Petersburg-paradoks
staafkaart
stabiele Pareto-verdelings
stabiele proses (verdeling)
stabiele toestand
stabiele verdeling
stabiliteitstoets
Stacy se verdeling
stadig-veranderende funksie
standaard Latynse vierkant
standaardafwyking
standaardbevolking
standaardfout van beraming
standaardfout
standaardnormaalveranderlike
standaardtelling
standaardvergelyking
standaardvorm (van 'n stogastiese veranderlike)
stapsgewyse regressie
stasionÍr in die wye sin
stasionÍre bevolking
stasionÍre proses
stasionÍre verdeling
Stata
statistiek (dissipline)
statistiekangs
statistieke (numeriese waardes)
statistiese beslissingsfunksie
statistiese geletterdheid
statistiese grafika
statistiese hipotese
statistiese populasie
statistiese syfervaardigheid
statistiese toleransiegebied
statistiese toleransiegrens
statistiese tolereransie-interval
statisties-ekwivalente blok
steekproef
steekproefeenheid
steekproefeenheid
steekproeffout
steekproeffraksie
steekproefgrootheid
steekproefgrootte
steekproefhergebruik
steekproef-hersteekproef-metodes
steekproefinspeksie
steekproefinterval
steekproefmoment
steekproefneming met stogastiese tussenposes
steekproefneming met terugplasing
steekproefnemingsnulle
steekproefontwerp
steekproefopname
steekproefplan
steekproefpunt
steekproefraamwerk
steekproefruimte
steekproefsensus
steekproefstatistiek
steekproefstruktuur
steekproefvariansie
steekproefverdeling
steekproefverhouding
steilstehelling-metode ('n tweestadiumprosedure om die maksimum te bepaal)
Stein se paradoks
Stein se tweesteekproefprosedure
Stein-Chen-metode
Steiner se drievoudige stelsels
Stephan se iterasieproses
stereogram
stereologie
sterftekoers
sterfteproses
sterftesyfer
sterk konsekwente beramer
sterk konvergensie
sterk verdelingsvry
sterk volledigheid
sterk wet van groot getalle
sterkte van 'n toets
STER-verdeling
steun
steungebied
steuringstegnieke
Stevens-Craig-verdeling
stingel-en-blaar-voorstelling
Stirling-verdeling
s-toets
stogasties groter of kleiner
stogasties
stogasties
stogastiese afhanklikheid
stogastiese benaderingsprosedure
stogastiese beperking
stogastiese beweging
stogastiese bifurkasie
stogastiese differensieerbaarheid
stogastiese effektemodel
stogastiese fout
stogastiese gebeurtenis
stogastiese impulsproses
stogastiese integreerbaarheid
stogastiese kern
stogastiese koŽffisiŽntmodel
stogastiese komponent
stogastiese kontinuÔteit
stogastiese konvergensie
stogastiese konvergensie
stogastiese lineÍre grafiek
stogastiese matriks
stogastiese model
stogastiese normaaltellingstoets
stogastiese oorvloedmodelle
stogastiese programmering
stogastiese proses
stogastiese reeks
stogastiese transitiwiteit
stogastiese veranderlike
stogastiese veranderlike
stogastiese verdeling
stogastiese vergelyking van toetse
stogastiese versteuring
stogastiese vertakking
stogastiese volatiliteit
stogasties-ortogonale transformasie
stopreŽl
stratadiagram
stratakaart
strategie
stratifikasie
stratum
streng gedomineerde beramer
streng stasionÍre proses
strengelaar
strengeling
strengste toets
stres
strookkaart
strukturele nulle
strukturele parameters
strukturele tydreeksmodelle
strukturele veranderinge
strukturele vergelyking
strukturele vergelykingsmodelle
struktuur
Student se hipotese
Student se t-verdeling
studentisering
studiegebied
stuksgewyse regressie
Sturges se reŽl
subeksponensiaalverdeling (volgens Tukey )
subgroepgestrengel
subjektiewe Bayes-inferensie
subjektiewe waarskynlikheid
submartingaal
subnormale dispersie
sub-Poisson-verdeling
Subrahmaniam se veralgemeende aansteeklikheidsverdeling
subreeks
substeekproef
substeekproefneming
substitusie
substituut- F-verhouding
substituut- t-verhouding
substratabeheer
suiwer geboorteproses
suiwer stogastiese proses
suiwer strategie
Sukhatme se d-statistiek
Sukhatme se toets
superdoeltreffendheid
supermartingaal
supernormale dispersie
super-Poisson-verdeling
superpopulasiemodelle
superversadigde ontwerp
supplementÍre inligting
supplementÍre inligting
S-vormige kromme
swak konvergensie
swakgestelde probleem
swakheidsmodel
swendel
sydige beramer
sydige munt-ontwerp
sydige steekproef
sydige toets
sydigheid
sydigheidsvariansie-teenoorstelling
T≤-verdeling (van Hotelling)
taboe-toestand
taboe-waarskynlikheid
Taguchi-metodes
Tajima se D-statistiek
Takacs-proces
tak-en-grens-metodes
taksonometrie
tandemtoetse
tandemtoue
tantiele
Tchebychev-Hermite-polinome
Tchebychev-ongelykheid
teenfeitelike model
teenreeks
teenstellende stogastiese veranderlikes
teenstellende transformasies
tegniek van Politz en Simmons
tekentoets
telling
tellingsmetode
tellingstatistiek
tellingstoets
tellingsvektor
tellingvergelyking
telproses
telprosesmetodes
telverdeling
tendens
tendenspassing (by kromme)
teoretiese frekwensies
teoretiese veranderlike
termineringsbeslissing
Terry se toets
Terry-Hoeffding-toets
terugkeerperiode
terugkeerspel
terugkeertoestande
terugkeertyd
terugkeertyd
terugkeervlak
terugplasing
terugprojeksie
terugskakelontwerp
terugvertolking
terugwaartse berekening
terugwaartse proses
terugwaartse vergelykings
tetrachoriese funksie
tetrachoriese korrelasie
Theil se gemengde regressieberamer
Theil se ongelykheidskoŽffisiŽnt
Thiessen-poligoon
Thomas-verdeling
Thompson se reŽl
tipe A-gebied
tipe A-reeks
tipe A-verdeling (Neyman)
tipe B-gebied
tipe B-reeks
tipe B-verdeling (Neyman)
tipe C-gebied
tipe C-reeks
tipe C-verdeling (Neyman)
tipe D-gebied
tipe E-gebied
tipe I- en II-waarskynlikhede
tipe I tellermodel (Geiger-MŁller)
tipe I-fout
tipe II-fout
tipe III-fout
tipe III-verdeling (Pearson)
tipe II-steekproefneming
tipe II-tellermodel (Geiger-MŁller)
tipe II-verdeling (Pearson)
tipe I-steekproefneming
tipe I-tellermodel
tipe I-verdeling (Pearson)
tipe IV-verdeling (Pearson)
tipe IX-verdeling (Pearson)
tipe Latynse vierkant
tipe VIII-verdeling (Pearson)
tipe VII-verdeling (Pearson)
tipe VI-verdeling (Pearson)
tipe V-verdeling (Pearson)
tipe XII-verdeling (Pearson)
tipe XI-verdeling (Pearson)
tipe X-verdeling (Pearson)
tipe
tipesydigheid
tipiese eienskap
tipiese jaar
tipiese periode
T-kwadraattoets
Tobit-model
toebroodjieberaming
toedeling van 'n steekproef
toedelingsreŽl
toegevoegde a priori-verdeling
toegevoegde Latynse vierkante
toegevoegde rangordening
toegevoegde verdeling
toelaatbare beramer (enige beramer wat nie deur enige ander beramer gedomineer word nie)
toelaatbare beramer
toelaatbare beslissingsfunksie (waarvoor daar nie een is wat gelykmatig beter is nie)
toelaatbare defekte
toelaatbare getalle
toelaatbare hipotese
toelaatbare persentasie defektiewes per lot
toelaatbare strategie
toelaatbare toets (indien 'n gelykmatig onderskeidendste toets bestaan, is geen ander toets toelaatbaar nie)
toenemende falingskoers
toenemende gevaarkoers
toereikende deelversameling (van onafhanklike veranderlikes wat net soveel inligting oor die afhanklike veranderlike as die hele versameling bevat)
toeskryfbare fraksie
toeskryfbare risiko
toetreeperseel
toetsbattery
toetsgrootheid
toetsgrootte
toetsing van die konstantheid van regressieverbande oor tyd
toetskombinasies
toetsmaat
toetsstatistiek
toetssterkte
toevallige variasie
toleransie
toleransiefaktor
toleransiegetal defekte
toleransiegrense
toleransieverdeling
Tong se ongelykheid
totale inspeksie
totale korrelasie
totale regressie
totale toetstydtransformasie
tou
toustaanprobleem
towervierkantontwerp
Tracy-Widom-verdeling
transformasie na witruis
transformasieversameling Latynse vierkante
translasie-ekwivariante beramer
translasieparameter
transvariasie
transvariasie-intensiteit
trapindekse
trapmetode
trapontwerp
trapveranderlike
trapverdeling
trefpunt
tregterstipping
trinomiaalverdeling
trog
tros
trosanalise
trossteekproefneming
trosverewekansigde proef
trosvormige puntproses
trosvorming met k-gemiddeldes
trosvorming
T-telling
T-toets
T-toets
t-toets
Tukey se gapingstoets
Tukey se q-toets
Tukey se vinnige toets
Tukey-statistiek
Tukey-toets
tussengroepevariansie
tussengroepevariansie
tussenklaskorrelasie
tussenklasvariansie
tussenverbouing
t-verdeling
t-verhoudingsverdeling
twee-by-twee frekwensietabel
twee-by-twee-tabel
tweede limietstelling
tweedelige veranderlike
tweedeling
tweedelingskorrelasie
tweedeorde-analise
tweedeorde-stasionÍr
tweefaktormodel
tweefaktorteorie
tweefaseregressie
tweefasesteekproefneming
tweekantigafgeknotte normaalverdeling
tweekantige toets
tweekantige toets
tweelingverdelings
tweerigtingklassifikasie
tweeslingerdobbeloutomaat
tweestadium-kleinste kwadrate
tweestadiumsteekproef
tweetal-drietal-toets
tweetoppige verdeling
tweeveranderlike betaverdeling
tweeveranderlike binomiaalverdeling
tweeveranderlike Cauchy-verdeling
tweeveranderlike eksponensiaalverdeling
tweeveranderlike F-verdeling
tweeveranderlike gammaverdeling
tweeveranderlike hipergeometriese verdeling
tweeveranderlike logaritmiese verdeling
tweeveranderlike logaritmiesereeksverdeling
tweeveranderlike multinomiaalverdeling
tweeveranderlike negatiewe binomiaalverdeling
tweeveranderlike normaalverdeling
tweeveranderlike Pareto-verdeling
tweeveranderlike Pascal-verdeling
tweeveranderlike Poisson-verdeling
tweeveranderlike reghoekige verdeling
tweeveranderlike Student-verdeling
tweeveranderlike tekentoets
tweeveranderlike tipe II-verdeling
tweeveranderlike verdeling
tyd sonder simptome en toksisiteit
tydafhanklike kovariate
tydafhanklike Poisson-proses
tydantitese
tydgebied
tydhomogene proses
tydkontinue proses
tydomkeertoets
tydreeks
tydreeksdiagram
tydsloering
tydstipwaarnemingsmetode
tydvergelykbaarheidsfaktor
uiteindelike steekproefeenheid
uiteindelike tros
uitgebreide Bayes-beslissingsreŽl
uitgebreide groepdeelbare ontwerp
uitgebreide hipergeometriese verdeling
uitgebreide negatiewe binomiaalverdeling
uitkoms
uitleg
uitputtingsmodelle
uitruilbaarheid
uitruilbare (veranderlikes)
uitskieter (algemene gebruik)
uitskietergeneigde verdeling
uitskieters
uitsnit
uitsnitvariansieberamer
uitvaller
uitwisselbaarheid
uitwisselbare (veranderlikes)
ultrametriese ongelykheid
UN≤-toets (Watson)
unieke faktor
uniekheid
uniforme verdeling
unimodaal
unitÍre steekproefneming
universum
universum
Uspensky se ongelykheid
U-statistieke
U-vormige verdeling
vae a priori-verdeling
validering
vals korrelasie
vals korrelasie
vals negatief
vals positief
valse"
Van der Waerden se toets
van die alternatiewe hipotese vanaf die nulhipotese)
vang-en-loslaat-steekproefneming
VaR
variaat
variaatdifferensiemetode
variaattransformasie
variansie
variansieanalise
variansiefunksie
variansiekomponent
variansiekomponentemodel
variansiestabilisasie-transformasie
variansiestabilisering
variansiestabiliseringstransformasies
variansieverhoudingstoets
variansieverhoudingsverdeling
variasie
variasiekoŽffisiŽnt
variasievloei-analise
variasiewydte
variasiewydtekaart
varimaks
variogram
vasstelling
vasstellingsfout
vaste steekproef
vaste veranderlike (regressieanalise)
vastebasis-indeks
vaste-effektemodelle
veelkruisontwerpe
veelvuldige klassifikasie
veelwaardige beslissing
vektorkorrelasiekoŽffisiŽnt
vektorvervreemdingskoŽffisiŽnt
Venn-diagram
venster
veralgemeende aansteeklikheidsverdeling
veralgemeende additiewe model
veralgemeende afstand
veralgemeende Bayes-beslissingsreŽl
veralgemeende beramingsvergelykings
veralgemeende binomiaalverdeling
veralgemeende ekstreemwaardeverdeling
veralgemeende gammaverdelings
veralgemeende gemengde model
veralgemeende inverse
veralgemeende klassieke lineÍre beramers
veralgemeende kleinstekwadrateberamer
veralgemeende kruisgeldigheidsbepaling
Veralgemeende LineÍre Interaktiewe Modellering
Veralgemeende LineÍre Latente en Gemengde Modelle
veralgemeende lineÍre model
veralgemeende magreeksverdeling
veralgemeende Mahalanobis-afstand
veralgemeende maksimum-aanneemlikheidsberamer
veralgemeende multinomiaalverdeling
veralgemeende normaalverdeling
veralgemeende outoregressiewe voorwaardelike heteroskedastisiteitsmodel
veralgemeende Pareto-verdeling
veralgemeende poli-k's
veralgemeende reghoekige ontwerpe
veralgemeende sekwensiŽle waarskynlikheidverhoudingstoets (Wald)
veralgemeende stabiele verdeling
veralgemeende STER-verdeling
veralgemeende T≤-verdeling
veralgemeende tweeveranderlike eksponensiaalverdeling
veralgemeende verdeling
veranderbaarheid
veranderingspuntberamer
veranderingspuntmodelle
veranderingspuntprobleem
veranderlike steekproeffraksie
veranderlike
veranderlikedifferensiemetode
veranderlikelotgrootte-plan
veranderlikeseleksie
veranderlikesinspeksie
veranderlikheid (van 'n kwantitatiewe veranderlike)
verblyfsduur
verbonde waarskynlikheid (wat aan die linker- en regterkant van 'n punt in 'n verdeling gekoppel is)
verbruikersprysindeks
verbruikersrisiko
verdelende waarde
verdeling van lopielengtes
verdeling van oorskrydings
verdeling van twee diskrete veranderlikes
verdeling
verdelingsfunksie
verdelingsfunksie-transformasie
verdelingskonstante statistiek
verdelingskromme
verdelingsmengsel
verdelingsvry
verdelingsvrye metode
verdelingsvrye voldoendheid
verdiskonteerde kleinstekwadratemetode (d'Esopo)
verdunningsreeks
verengde perke
verenigingsnydingsbeginsel (Roy)
verenigingsnydingstoetse
verewekansigde beslissingsfunksie
verewekansigde betekenistoetse
verewekansigde blokke
verewekansigde gedeeltelike faktoriaalontwerpe
verewekansigde model
verewekansigde respons
verewekansigde toets
verewekansiging
verewekansigingstoetse
vergelykende sterfte-indeks
vergelykende sterftekoers
vergelykingsfout
vergrowwing
verheffingsfaktor
verheffingsfaktor
verhouding
verhoudingsberamer
verhoudingskaal
verkeersintensiteit
verkennende data-analise
verkennende opname
verkiesingsteorie
verklarende veranderlike
verliesfunksie
verliesmatriks
vermengde waarnemings
vermengingsanalise
vermoedensnetwerk
vermoeidheidsmodelle
vermommingseffek
vernietigende toets
veronderstelde gemiddelde
verouderingsverdeling
verrassingsindeks
versadigde model
versadiging
versirkelde Cauchy-verdeling
versirkelde normaalverdeling
versirkelde Poisson-verdeling
versirkelde verdeling
verskeidenheidsindeks
verskerpte inspeksie
verskilletekentoets
verskuiwingstoets
versnelde stogastiese benadering (om die konvergensiespoed van sommige tipes stogastiese benaderings te verhoog)
versnelde toets
versneldefalingstydmodel
versneldetydtoetsing
versnelling deur magsverheffing
verspreide sloering
versteekte Markov-model
verstelde moment
verstelde probit
versteldeprofiel-aanneemlikheid
versterking
versteurde harmoniese proses
versteurde ossillasie
versteuringskoŽffisiŽnt
verstreke wagtyd
verstrukturering
verswakking
vertakkende Markov-proses
vertakkende Poisson-proses
vertakkinghernuwingsproses
vertakkingsproses
verteenwoordigende steekproef
vertrekproses
vertrouensgebied
vertrouensgrense
vertrouensinterval
vertrouenskoŽffisiŽnt
vertrouenskrommes
vertrouenspeil
vertrouenstrook
vertrouensverdeling
vertrouenversameling
vervanging
vervangingsproses
vervreemdingskoŽffisiŽnt
verwagte frekwensies
verwagte normaaltellingstoets
verwagte probit
verwagting
verwagting
verwerkingsfout
verwerpingsfout
verwerpingsgebied
verwerpingslyn
verwerpingstal
verwerpingsteekproefneming (volgens Hŗjek)
verwerpingsteekproefneming
verwysingsperiode
verwysingsversameling
vierdelingstabel
vierkantige afbakeningsrooster
vierkantige basissel
vierkantige rooster
vierkantsworteltransformasie
viertalverskil
vinnige Fourier-transformasie
virtuele wagtydproses (Takacs)
vlaktoppigheid
VN-toets
volatiliteit
voldoendheid
volledige gevalle analise
volledige klas (van beslissingsfunksies)
volledige korrelasiematriks
volledige Latynse vierkant
volledige regressie
volledige stel Latynse vierkante
volledige stelsel van vergelykings
volledige toetseklas
volledige voldoende statistiek
vollediggebalanseerde roostervierkant
vollediggeskakelde trosvorming
volledigheid (van 'n klas beslissingsfunksies)
volledigheid
volledigverewekansigde ontwerp
volle-inligtingsmetode
voltooide (periodes)
von Hann-gladstryking
Von Mises-kollektief
Von Mises-uitbreiding
Von Mises-verdeling
Von Neumann se verhouding
voorafbepaalde veranderlike
vooraffiltrering
voorgangersafhanklikheidsmodel
voorkeurgebied (van 'n toets)
voorkeurstelsel
voorkeursveld-indeks (Konyus)
voorkeurtabel
voorkeurtoustaan
voorkoms
voorkomskoers
voorraadprobleme
voorrangtoets
voorspellende aanneemlikheid
voorspellende inferensie
voorspellende ontbinding (volgens Wold )
voorspellende regressieanalise
voorspellende steekproef-hergebruik-metode
voorspeller
voorspelling
voorspellingsinterval
voortbringende funksie
vooruitberaming
voorwaardelik
voorwaardelike aanneemlikheid
voorwaardelike falingskoers
voorwaardelike Gauss-verdeling
voorwaardelike inferensie
voorwaardelike langslewende funksie
voorwaardelike logistiese regressie
voorwaardelike maksimum aanneemlikhied
voorwaardelike onafhanklikheid
voorwaardelike onderskeidingsvermoŽfunksie
voorwaardelike regressie
voorwaardelike steekproefgrootheid
voorwaardelike toets
voorwaardelike verdeling
voorwaardelike verwagte waarde
voorwaardelike waarskynlikheid
voorwaardelikheidsbeginsel
voorwaardelik-onsydige beramer
voorwaartse vergelykings
vorentoevoer- neurale netwerk
vorm
vorm
vormparameter
Voronoi-poligoon
vouing
vraelys
vryhandmetode
vryheidsgrade
vuil data
vyfpuntessai
vyfpuntyking
vyftalkriterium
waarde)
waarde-indeks
waardes van die parameters met minimum frekwensie)
waardetoekenning
waargenome inligtingsmatriks
waarneembare veranderlike
waarnemingsfout
waarnemingsfout
waarnemingstudie
waarskynlike fout
waarskynlikheid
waarskynlikheidsdigtheidsfunksie
waarskynlikheidselement
waarskynlikheidsgeweegde-momenteberaming
waarskynlikheidsgrense
waarskynlikheidsheidsverdeling
waarskynlikheidsintegraal
waarskynlikheidsmassa
waarskynlikheidsmoment
waarskynlikheidsoppervlak
waarskynlikheidspapier
waarskynlikheidsteekproefneming
waarskynlikheidstipping
waarskynlikheidsverdelingsfunksie
waarskynlikheidsverhoudingstoets
wagperiode (in toustaanteorie)
wagtyd
Wald se fundamentele identiteit
Wald se klassifikasiestatistiek
Wald se veralgemeende sekwensiŽle waarskynlikheidverhoudingstoets
Wald-statistiek
Wald-toets
Wald-verdeling
Wald-Wolfowitz-lopietoets
Wald-Wolfowitz-toets
Walker-waarskynlikheidsfunksie
wanskikkingskoŽffisiŽnt
Ward se metode
Waring-verdeling
wat nie daarin slaag om 'n gegewe absorberende gebied oor te steek nie)
Watson se UN≤-toets I
Watson se UN≤-toets II
Watson se verdeling
Watson-Williams se toets
Watterson se mutasieberaming
wederkerende Markov-ketting
wederkerende toestand
weerstandbiedende tegnieke
wegingsontwerp (Hotelling)
Weibull-verdeling
weieringskoers
Welch se toets
werkgemiddelde
werklike gemiddelde
werklike regressie
werklike"
werkprobit
Westenberg se interkwartielwydte-toets
wet van groot getalle
wet van klein getalle
Whittaker-periodogram
Whittle-beraming
Whittle-verdeling
Wicksell se vergelykings
Wiener-Hopf-tegniek
Wiener-Khintchine-stelling
Wiener-proses
wigplanne
Wilcoxon- betekende rangtoets
Wilcoxon se afgepaarde rangtekentoets
Wilcoxon se rangtoets vir afgepaarde waarnemings
Wilcoxon se toets
Wilcoxon-rangsomtoets
Wilks se interne spreiding
Wilks se kriterium
Wilks se lambda
Wilks se leŽseltoets
Wilks-kriterium
Wilks-Lawley-U1-statistiek
Wilks-Rosenbaum-toetse
willekeurige oorsprong
Wilson-Hilferty-transformasie
winsfunksie
Winsor-beraming
Wishart se modusanalise
Wishart-verdeling
witruis
Wn≤-toets
Wold se Markov-proses van intervalle
Wold se ontbindingstelling
Wolfowitz-minimumafstandsmetode
Woodbury-verdeling
wortel van gemiddelde kwadratiese fout
wortel van gemiddeldekwadraatfout
wortelberamer (van gemiddelde)
W-statistiek
W-toets vir normaliteit
Yates se algoritme
Yates se korreksie
Yates-Grundy-Sen-beramer
ydelheidseffek
yking (met alternatiewe warnemings)
yking
Youden-vierkant
Yule se hiperboliese verdeling
Yule se notasie
Yule se vergelyking
Yule-proses
Yule-Simpson-paradoks
Yule-verdeling
Yule-Walker-vergelykings
Zelen se ongelykheid
zeta-verdeling
Zipf se wet
Z-kaart
z-telling
z-toets
z-transformasie
z-verdeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page